கள்ளி

கள்ளி
சிறுகதை

சாம்பல் வானத்தில் மறையும் வைரவர்

சாம்பல் வானத்தில் மறையும் வைரவர்
சிறுகதை

பேயாய் உழலும் சிறுமனமே

பேயாய் உழலும் சிறுமனமே
கட்டுரை

மெக்ஸிக்கோ

மெக்ஸிக்கோ
நாவல்

M.I.Aயின் 'மாயா'

Wednesday, July 21, 2010

-மாயா அருட்பிர‌காச‌த்தின் 'மாயா' இசைத்தொகுப்பை முன்வைத்து-

'Did you like this?
They can rewrite History
But we can re write it back faster
We have speed on our hands'
-M.I.A


மாயா அருட்பிர‌காச‌த்தின் (M.I.A) மூன்றாவ‌து இசைத்தொகுப்பான‌ 'மாயா' அண்மையில் வெளிவ‌ந்துள்ள‌து. ஏற்க‌ன‌வே மாயாவின் 'அருள‌ர்', 'க‌லா' போன்ற‌ இசைத்தொகுப்புக்க‌ள் வ‌ந்து அதிக‌ க‌வ‌னிப்பைப் பெற்றிருக்கின்ற‌ன‌. அவ‌ர‌து அநேக‌ பாட‌ல்க‌ளிலுள்ள‌ அர‌சிய‌லைப் போல‌, அவ‌ர் நேர‌டியாக‌வும் த‌ன‌க்குச் ச‌ரியான‌து என்று நினைக்கின்ற‌வ‌ற்றைப் பேசுவ‌தால் மாயாவை நேசிக்க‌வும், வெறுக்க‌வும் செய்கின்ற‌ நிறைய‌ப்பேர் இருக்கின்ற‌ன‌ர். த‌ன‌க்குக் கிடைத்த‌ த‌ள‌ங்க‌ள் அனைத்திலும், ஈழ‌த்தில் ந‌ட‌ந்த‌ ப‌டுகொலைக‌ளுக்கு எதிராக‌த் த‌ன் குரலைத் தொட‌ர்ச்சியாக‌ மாயா உர‌த்து ஒலித்திருக்கிறார். இத‌னால்தான் இல‌ங்கையின் பாதுகாப்புச் செய‌லாள‌ர் கோத்த‌பாய‌ ராஜ‌ப‌க்சா ஒருமுறை 'மாயா த‌ன் பாட‌ல்க‌ளைப் பாடுவ‌தோடு நிறுத்திக்கொள்ள‌ட்டும்; இல‌ங்கையின் உள்விவ‌கார‌ங்க‌ளில் த‌லையிட‌வேண்டாம்' என்று எச்ச‌ரித்துமிருக்கிறார் மாயாவின் வெளிப்ப‌டையாக‌ ஒலிக்கும் அரசிய‌ல் குர‌லால் அமெரிக்காவிற்குச் செல்வ‌த‌ற்கான‌ விசா ம‌றுக்க‌ப்ப‌ட்ட‌தையும் இதையிட‌த்தில் நாம் நினைவுகூர‌ வேண்டும். 'தீவிர‌வாதி'க‌ளென‌ தடைசெய்ய‌ப்ப‌ட்ட‌ விடுத‌லை இய‌க்க‌ங்க‌ளை முன்னிலைப்ப‌டுத்தி எவ‌ராலும் த‌ம் இர‌சிக‌ர்க‌ளைப் பெரும‌ள‌வில் க‌வ‌ர‌முடியாது, ஆனால் மாயா ம‌ட்டுமே விதிவில‌க்காக‌ த‌ன‌து பாட‌ல்க‌ளில் 'தீவிர‌வாத‌' இய‌க்க‌ங்க‌ளென‌ அடையாள‌ப்ப‌டுத்தப்ப‌ட்ட‌ இய‌க்க‌ங்க‌ளை அடிக்க‌டி குறிப்பிட்டும் கூட‌ பெரும‌ள‌வு இர‌சிக‌ர்களைக் கொண்டிருக்கின்றார்'  என‌க் கூறுகின்றார் ஓர் இசை விம‌ர்ச‌க‌ர்.

மாயாவின் மூன்றாவ‌து இசைத்தொகுப்பு வ‌ர‌முன்ன‌ரே ப‌ல்வேறுவித‌மான‌ ச‌ர்ச்சைக‌ள் தொட‌ங்கிவிட்ட‌ன‌. 'மாயா' இசைத்தொகுப்பில் உள்ளாட‌க்க‌ப்ப‌ட்ட‌ 'Born Free' பாட‌ல் காணொளியாக‌(video) வ‌ந்த‌போது மிக‌ப்பெரும் ச‌ர்ச்சைக‌ள் எழும்ப‌த் தொட‌ங்கிய‌து. அந்த‌க் காணொளியில் அமெரிக்க‌ இராணுவ‌ம் சிவ‌ப்புத்த‌லை  ம‌னித‌ர்க‌ளை நிர்வாண‌மாக‌ சுற்றி வ‌ளைப்பதாய், சுட்டுக்கொல்வ‌தாய், குழ‌ந்தைக‌ளைப் ப‌லியெடுப்ப‌தாய் காட்ட‌ப்ப‌ட்ட‌தால் YouTube அப்பாட‌லை 'வ‌ய‌து வ‌ந்த‌வ‌ர்க்கு ம‌ட்டும் உரிய‌து' என‌ எளிதாக‌க் கூறித்  த‌டைசெய்தது;  ஆனால் அதேவேளை மாயா 'தீவிர‌வாதப்புலிக‌ளின் பாட‌கி'யென‌ துவேச‌த்துட‌ன் வெட்டி ஒட்ட‌ப்ப‌ட்ட‌ காணொளிக‌ளை 'சுத‌ந்திர‌மாக‌' YouTube அனும‌தித்த‌து. மாயாவின் பாட‌ல்க‌ளிலுள்ள‌ அர‌சிய‌லைப்போல‌ இப்பாட‌ல் ப‌ட‌மாக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ வித‌த்திற்கும் ப‌ல‌வேறு வித‌மான‌ வாசிப்புக்க‌ள் விம‌ர்ச‌க‌ர்க‌ளாலும் இர‌சிக‌ர்க‌ளாலும் முன்வைக்க‌ப்ப‌ட்டு விவாதிக்க‌ப்ப‌ட்டிருக்கிற‌து. இக்காணொளியில் அமெரிக்க இராணுவ‌த்தால் கைது செய்ய‌ப்ப‌ட்ட‌ சிவ‌ப்புத்த‌லை இளைஞ‌ர்க‌ளுக்கு இர‌ண்டு வித‌மான‌ தெரிவுக‌ள் கொடுக்க‌ப்ப‌டுகின்ற‌ன‌. ஒன்று க‌ண்ணிவெடிக‌ள் புதைக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ நில‌ங்க‌ளினூடாக‌ ஓடுத‌ல், ம‌ற்ற‌து ஒட‌ம‌றுத்தால் துப்பாக்கியால் ஈவிர‌க்க‌மின்றிச் சுட்டுக்கொல்ல‌ப்ப‌டுவார்க‌ள். இர‌ண்டு தெரிவுக‌ளின‌தும் முடிவு ஒன்றுதான், அது ம‌ர‌ண‌ம். இன்று வெளிநாடுக‌ளை ஆக்கிர‌மித்து நிற்கும் அமெரிக்கா/பிரித்தானியா ம‌ற்றும் அத‌ன் நேச‌ப்ப‌டைக‌ள் ஆக்கிர‌மிப்பு நாடுக‌ளில் நிக‌ழ்த்தும் கொடூர‌மான‌ வ‌ன்முறையை நாளை த‌ன‌து சொந்த‌ நாட்டின் ம‌க்க‌ளுக்கு எதிராக‌க் கூட‌ நிக‌ழ்த்தும் என்கின்ற‌ ஒருவ‌கையான‌ வாசிப்பைக்கூட‌ நாம் இக்காணொளியினூடு செய்ய‌லாம். எவ்வாறான‌தாயினும் இது அர‌சு/இராணுவ‌ம் போன்ற‌வ‌ற்றிற்கு வ‌ழ‌ங்க‌ப்ப‌ட்ட‌ அளவ‌ற்ற அதிகார‌த்திற்கு எதிரான‌ க‌ல‌க‌க் குர‌லே. மேலும் இப்பாட‌லைப் ப‌ற்றிய‌ விப‌ர‌த்தைத்த‌ரும் சிறுகுறிப்புப் புத்த‌க‌த்தில், ஈழ‌த்தில் நிர்வாண‌மாக்க‌ப்ப‌ட்டு க‌ண்க‌ளும் கைகளும் க‌ட்ட‌ப்ப‌ட்டு சுட்டுக்கொல்ல‌ப்ப‌ட்ட‌ இளைஞ‌னின் ப‌ட‌ம் இணைக்க‌ப்ப‌ட்டிப்ப‌தையும் குறிப்பிட்டாக‌ வேண்டும் (இந்நிக‌ழ்வு காணொளியாக‌ வ‌ந்த‌து ந‌ம் அனைவ‌ருக்கும் நினைவிருக்கும்).

இந்த‌ இசைத்தொகுப்பு ப‌ற்றி மாயா எம்ரீவியிற்கு நேர்காண‌ல் கொடுத்த‌போது, 'இது ஒரு முப்ப‌ரிமாண‌ இசைத்தொகுப்பு' என்று கூறியிருக்கின்றார். முப்ப‌ரிமாண‌ம் என்ப‌தில் எவ‌ற்றை மாயா உள்ள‌ட‌க்க‌ விரும்புகின்றார் என்று தெளிவாக‌த் தெரியாத‌போதும், இர‌ண்டு வ‌கையில் இவ்விசைதொகுப்பு மூன்று ப‌ரிமாண‌ங்க‌ளைத் தொட‌ முய‌ன்றிருக்கிற‌து போல‌த் தெரிகிற‌து. ஒன்று, தொகுப்பிலுள்ள‌ பாட‌ல்க‌ள் மாயாவின் த‌னிப்ப‌ட்ட‌ வாழ்வின் த‌த்த‌ளிப்புக்க‌ளையும், வெளிப்ப‌டையான‌ அர‌சிய‌லையும் ம‌ற்றும் காத‌லையும் கூறுவ‌தால் இது ஒருவ‌கையான‌ முப்ப‌ரிணாம‌ம் என‌ நாம் எடுத்துக்கொள்ள‌லாம். மாயாவின் இர‌ண்டாவ‌து இசைத்தொகுப்பான‌ 'க‌லா'வில் காத‌ல் த‌வ‌ற‌விட‌ப்ப‌ட்டிருந்த‌து அல்ல‌து மென்மையாக‌ ஒலித்திருக்கிற‌து. ஆனால் இத்தொகுப்பில் நான்கிற்கு மேற்ப‌ட்ட‌ காத‌ற்பாட‌ல்க‌ள் இருக்கின்ற‌ன‌; சில‌ பொப் (electro pop) இசையில் பின்ன‌ணியில் க‌சிகின்ற‌ன‌. இர‌ண்டாவ‌து வ‌கையான‌  முப்பரிமாண‌மாக‌ கொள்ள‌க்கூடிய‌து இங்கே ப‌ய‌ன்ப‌டுத்த‌ப்ப‌டும் வெவ்வேறான‌ வாத்திய‌ங்க‌ள்...பொப், எலெக்ரோ, ரக்கே, ராப் பல்வேறுவித‌ இசைக் க‌ல‌வைக‌ள் -சில‌வேளைக‌ளில் த‌னிப்பாட‌ல்க‌ளில் கூட‌-க‌ல‌க்க‌ப்ப‌ட்டு முப்ப‌ரிணாம‌மாக‌ விரிவ‌டைகின்ற‌ன. இவ்வாறான வித்தியாச‌மான‌ இசைக்கோர்வைக‌ளோடு பல்வேறுவித‌மான‌ புதிய‌ முய‌ற்சிக‌ளையும் மாயா பாட‌ல்க‌ளில் புகுத்தியிருக்கிறார். இத‌னால் ம‌ர‌புவ‌ழியான‌ அல்ல‌து த‌ட‌ம்ப‌திக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ பாதையிலான‌ இசைத்துணுக்குக‌ளைக் (genre) கேட்க‌விரும்புப‌வ‌ர்க‌ளுக்கு இவ் இசைத்தொகுப்பு ஏமாற்ற‌த்தை ஏற்ப‌டுத்த‌லாம். கேட்கும்போது ச‌வால்க‌ளை ப‌ல்வேறு த‌ள‌ங்க‌ளில் ஏற்ப‌டுத்தும் 'மாயா' இசைத்தொகுப்புட‌ன் ஒருவ‌ரால் அவ்வ‌ள‌வு எளிதாக‌ நெருக்க‌ம் கொண்டுவிட‌முடியாது என்ப‌தையும் குறிப்பிடாக‌ வேண்டும்.

'மாயா' தொகுப்பில் 'XXXO' சிற‌ந்த‌ காத‌ல்பாட‌லென‌ ப‌ல‌ரால் அடையாள‌ங்காண‌ப்ப‌ட்ட‌போதும் எவ‌ராலும் க‌வ‌னிக்காத‌ அருமையான‌ இன்னொரு காத‌ற் பாட‌லொன்று இருக்கிற‌து. அது 'Space' என்கின்ற‌ பாட‌ல். 'புவியீர்ப்பு என‌து எதிரி/ அது என்னைக் காசைப் போல‌ இழுக்கிற‌து/ நான் வாழ்வின் ஓடிசியில் மித‌ந்துகொண்டிருக்கும்போது/விண்மீன்க‌ள் என்ன‌ருகில் மோதுகின்ற‌ன‌/ என‌து தொலைபேசி இணைப்புக்க‌ள் செய‌லிழந்துவிட்ட‌ன்/ உன்னால் இனி என்னை (தொலைபேசியில்) அழைக்க‌முடியாது' என‌ பிரிந்துபோகின்ற‌ காத‌லை அருமையாக‌ மாயா சொல்கின்றார். மேலும் மிக‌ மென்மையோடும் ஒருவித‌ கெஞ்ச‌லோடும் த‌தும்பும் மாயாவின் குர‌ல் ந‌ம்மை இன்னொரு வெளிக்கு அழைத்துச் செல்கிற‌து. 'XXXO','Space' பாட‌ல்க‌ளைப் போல‌, 'It takes a muscle to fall in love', 'Tell Me Why' போன்ற‌வையும் காத‌லின் கொண்டாட்ட‌த்தையும் பிரிவின் வேத‌னைக‌ளையும் காம‌த்தின் கிற‌க்க‌ங்க‌ளையும் பாடுகின்ற‌ன‌.

மாயா இசைத்தொகுப்பில் இருக்கும் 'Teqkilla', Stepping Up', 'Illy Girl' ஆட்ட‌ அர‌ங்குக‌ளில் ஆடுவ‌த‌ற்குரிய‌வை; கொண்டாட்ட‌த்தையும் குதூக‌ல‌த்தையும் ஒருங்கே வ‌ழிய‌விடுப‌வை. காதலும், கொண்டாட்ட‌மும் அநேக‌ இசைஞ‌ர்க‌ளிட‌ம் இருப்ப‌வை, இவ‌ற்றோடு அர‌சிய‌லையும் இணைக்கும்போதே மாயாவின் இசை பிற‌ரிட‌மிருந்து வேறுப‌ட‌க்கூடியதாக‌ மாறுகின்ற‌து. 'Born Free' பாட‌லின் கூற‌ப்ப‌ட்ட‌ உக்கிர‌ அர‌சிய‌லைப் போல‌ 'Love a Lot'ல் 'நான் என‌து க‌ன்ன‌த்தைக் காந்தியைப் போல‌ (அடிக்க‌)காட்ட‌ மாட்டேன்/ என்னோடு ச‌ண்டை பிடிப்ப‌வ‌ர்க‌ளோடு நான் ச‌ண்டையிடுவேன்' என‌ மாயா கூறுகின்றார். அதேபோல‌ இன்னொரு பாட‌லான‌ 'Believer'ல் 'நான் போராட்ட‌ங்க‌ளைத் தேர்ந்தெடுக்க‌வில்லை/ போராட்ட‌ங்க‌ள் என்னைத் தேர்ந்தெடுக்கின்ற‌ன‌' என்கின்றார்.அதேபோல‌ நாம் எவ்வாறு நுண்ணிய‌த‌ள‌த்தில் க‌ண்காணிப்ப‌டுகின்றோம் என்ப‌தை 'Message' பாட‌லில் 'இணைய‌ம் கூகிளோடு இணைக்க‌ப்ப‌ட்டிருக்கிற‌து/ கூகிள் அர‌சாங்க‌த்தோடு இணைக்க‌ப்ப‌ட்டிருக்கிற‌து' என்று பாடுகிறார். உண்மைதான் அமெரிக்காவில் ம‌ட்டுமில்லை, சீனாவில் கூட‌ அர‌சாங்க‌ம் த‌ன‌க்குரிய‌வ‌ர்க‌ளின் த‌னிப்ப‌ட்ட‌ த‌க‌வ‌ல்க‌ளைச் சேக‌ரிக்க‌க் கேட்க‌  யாகூ போன்ற‌ பெருநிறுவ‌ன‌ங்க‌ள் வ‌ழ‌ங்கிய‌மை க‌வ‌ன‌த்தில் கொள்ள‌வேண்டியுள்ள‌து. 'Story to be Told' என்கின்ற‌ பாட‌லில் எதுவானாலும் ‍அது மிக‌ச் சாதார‌ண‌ க‌தையாக‌ இருந்தாலும் அனைவ‌ரும் த‌த்த‌ம‌து க‌தைக‌ளைச் சொல்வ‌தை அனும‌திக்கும் சுத‌ந்திர‌மான‌ வெளி வேண்டும் என்கிறார் மாயா. அதேபோன்று 'Meds and Feds' என்ற‌ பாட‌லில் 'யார் சொன்ன‌து எல்லாச் ச‌ட்ட‌ங்க‌ளும் எதோவொரு ச‌ட்ட‌த்தால் ஆக்க‌ப்ப‌ட்ட‌து என்று/ நாங்க‌ள் அவ‌ற்றை உடைப்போம், அவ‌ர்க‌ளின் க‌ண‌னிக‌ளையும்' என்கிறார்.

இன்று அநேக‌மான‌ க‌லைஞ‌ர்க‌ளும், இல‌க்கிய‌க்கார‌ர்க‌ளும், அறிவுஜீவிக‌ளும் வ‌ச‌தியான‌ இட‌த்திலிருந்துகொண்டு எவ‌ரையும் நோகாது முன‌கிய‌ குர‌லில் அதிகார‌ங்க‌ளுக்கும்/அர‌சுக‌ளுக்கும்/ஒடுக்குமுறைக‌ளுக்கும் எதிரான‌ குர‌லை வெளிப்ப‌டுத்துகிறார்க‌ள். இவ் மெல்லிய‌ குர‌லை ம‌றுத்து தெளிவான‌ உறுதியான‌ குர‌லில் மாயாவின் க‌ல‌கக் குர‌ல் ஒலிக்கிற‌து. அதிகார‌ப் பெரும‌ர‌த்தின் ஒரு சில‌ இலைக‌ளையாவ‌து மாயாவின் இசை அதிர‌ச் செய்வ‌தால்தான் இல‌ங்கை அர‌சும், அமெரிக்க‌ உள‌வுத்துறையும் மாயாவிற்கு எதிர்வினை செய்கின்ற‌ன‌. இப்ப‌டியே தொட‌ர்ந்திருந்தால் உன்னை ஒடுக்கி ஓரிட‌த்தில் சுருட்டி வைப்போமென‌ அவ்வ‌ப்போது இவ‌ர்க‌ள் மாயாவை அத‌ட்ட‌வும் செய்கின்ற‌ன‌ர். இத‌ற்கு மாயா ப‌ய‌ப்பிடுகின்ற‌வ‌ர் இல்லை. அத‌னால்தான் 'You get off easy. I speak direct 2 the CIA FBI China Sri Lankan Gov on Aim' என‌ அவ‌ர்க‌ளை நோக்கி மீண்டும் பேசுகிறார்.

இது ம‌ட்டுமில்லாது ப‌டிப்பு ப‌டிப்பென‌ 'வ‌ளாக‌ங்க‌ளுக்குச் செல்வ‌தே வாழ்வின் உன்ன‌த‌ம்' என்கின்ற‌ த‌மிழ்ச் ச‌மூக‌த்திற்கு ப‌டிப்பைப்போல‌வே இசைத்துறையில் நுழைந்தால் கூட‌ உய‌ர‌ங்க‌ளை அடையால‌மென‌ முன்னுதார‌ண‌மாக‌ இசையில் சாதிக்கும் மாயா ம‌திக்க‌ப்ப‌ட‌வேண்டிய‌வ‌ரும் கூட‌. இன்றைய‌ உல‌க‌ப் ப‌ர‌ப்பில் ஒவ்வொரு ச‌மூக‌த்திற்கும் த‌ம‌து சாத‌னையாள‌ர்க‌ளாக‌ப் ப‌ட்டிய‌லிட‌ நீண்ட‌தொரு வ‌ரிசையிருக்க‌ ந‌ம‌க்கு எவ‌ருமேயில்லையென்கின்ற‌ வ‌ருத்த‌த்தை துடைத்து மாயா என்ற‌ ஈழ‌த்த‌மிழ‌ப்பெய‌ர் உல‌க‌ அர‌ங்கில் ஒளிருகிற‌து. த‌ன‌க்கு குழ‌ந்தை பிற‌ந்த‌போது 'என் பிள்ளைக்கு இருக்கும் வ‌ச‌திக‌ளில் ஒன்றுகூட‌ இல்லாது ஈழ‌த்த‌மிழ்ப்பிள்ளைக‌ள் வ‌ன்னியில் இற‌க்கின்ற‌ன‌வே' என‌ உண்மையான‌ ம‌னிதாபிமான‌த்தோடு த‌ன் ம‌ன‌தைத் திற‌ந்த‌ மாயாவை நாம் கொண்டாடத்தான் வேண்டும், அவ‌ர‌து பாட‌ல்க‌ளைப் போன்று.

ந‌ன்றி: அம்ருதா (செப்ரெம்ப‌ர்-2010)

G-20 ரொறொண்டோவில் ந‌ட‌ந்த‌து என்ன‌? ப‌குதி ‍- 03

Thursday, July 08, 2010

1.
ஞாயிறு, Jun 27...

ச‌னிக்கிழ‌மை நிக‌ழ்ந்த‌ வ‌ன்முறைக‌ளும், வ‌கைதொகையில்லாக் கைதுக‌ளும் விடிகின்ற‌ ஞாயிறுக்கு மிகுந்த‌ அட‌ர்த்தியைக் கொடுக்கிற‌து. ஞாயிறின் விடிகாலையில் கைது செய்ய‌ப்ப‌ட்ட‌வ‌ர்க‌ளையும் சேர்த்து கிட்ட‌த்த‌ட்ட‌ 900 பேர் சிறைக்குள் இருக்கின்றார்க‌ள் என்ற‌து என்ற‌து பொலிஸ். இதுவ‌ரை க‌ன‌டா வ‌ர‌லாற்றில் முன் எப்போதும் நிக‌ழாத‌ அதிக‌ள‌வு கைது என்ற‌ செய்தியையும் வ‌ர‌லாறு இந்நாளில் எழுதிக்கொள்கிற‌து.G20 மாநாடு கோலாக‌ல‌மாக‌ மூட‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌ங்கினுள் ஞாயிறின் பிற்ப‌க‌ல் வ‌ரை ந‌ட‌ந்தாலும், தொட‌ர்ச்சியாக‌ எதிர்ப்புத் தெரிவிப்ப‌த‌ற்கான‌/ஒன்று கூடுவ‌த‌ற்கான‌ ம‌னித‌வ‌லு எதிர்ப்பாள‌ர்க‌ளிட‌ம் இருக்க‌வில்லை. கைதாகிய‌வ‌ர்க‌ளுக்கு என்ன‌ ந‌ட‌ந்த‌து/ந‌ட‌க்கின்ற‌து என்று பார்ப்ப‌த‌ற்கும், எப்ப‌டி அவ‌ர்க‌ளை விடுத‌லையாக்குவ‌து என்ப‌திலும் ப‌ல‌ரின் ப‌க‌லில் பொழுது க‌ழிகிற‌து.

ச‌னிக்கிழ‌மை ந‌டைபெற்ற‌ சில‌ வ‌ன்முறை நிக‌ழ்வுக‌ளால் க‌டுமையான‌ விம‌ர்ச‌ன‌ங்க‌ளை எதிர்கொண்ட‌ அர‌சும்/பொலிசும் இப்ப‌டி ஞாயிறு அமைதியாக‌ விடிகிற‌தேயென‌ நிம்ம‌திப் பெருமூச்சு விட்டிருக்க‌க் கூடும். ஞாயிற்றுக்கிழ‌மை ரொறொண்டோவின் மைய‌த்தில் திற‌ந்திருந்த‌ க‌டைக‌ள் ப‌ல‌, ச‌னி நிக‌ழ்வால் த‌ம் க‌டைக‌ளைப் பூட்ட‌ ந‌க‌ர் வெறிச்சோடிப்போயிருந்த‌து. மெட்ரோ ரொறொண்டோவில் இருந்த‌ ம‌க்க‌ள் த‌ம் அத்தியாவ‌சிய‌ தேவைக‌ளுக்காய் அங்குமிங்குமாய் போவ‌தையும், அன்றைய‌ நாளில் ந‌ட‌ந்த‌ உல‌க‌ காற்ப‌ந்தாட்ட‌தைப் பார்க‌ளில் பார்க்க‌ப் போகின்ற‌ இர‌சிகர்க‌ளைத் த‌விர‌ ந‌க‌ர் க‌ளையிழ‌ந்து கிட‌ந்தது.

ம‌திய‌த்திற்கு பின்பான‌ பொழுதுக‌ளில் சில‌ர் தெருக்க‌ளில் ஆர்ப்பாட்ட‌ம் செய்ய‌த் தொட‌ங்குகின்ற‌ன‌ர். கிட்ட‌த்த‌ட்ட‌ 40-50 வ‌ரையான‌ ஒரு எதிர்ப்புக் குழு Spadina-Queen ச‌ந்தியை அடைத்து ஆர்ப்பாட்ட‌ம் செய்கிற‌து. மிக‌வும் அமைதியான‌ முறையில் எதிர்ப்புக் காட்ட‌ப்ப‌டுகிற‌து. பொலிஸ் அவ‌ர்க‌ளை ஒரு திசையில் த‌டுத்து நிறுத்துகிற‌து. ஆனால் நேர‌ஞ்செல்ல‌ செல்ல‌ ச‌ன‌ம் அச்ச‌ந்தியில் என்ன‌ ந‌ட‌க்கிற‌து என‌ விடுப்புப் பார்க்க‌க் கூடுகிற‌து. இப்போது கூட்ட‌ம் 200ற்கு கிட்ட‌வாக‌ ஆகிற‌து. ச‌டுதியாக‌ பொலிஸ் ஒரு புதிய‌ முய‌ற்சி செய்து ச‌ந்தியில் கூடி நின்ற‌வ‌ர்க‌ளை நான்கு ப‌க்க‌மாய் பொலிஸ் சூழ்கிற‌து. அவ‌ர்க‌ளை வெளியே செல்ல‌விடாது த‌ன‌து க‌ர‌ங்க‌ளை இறுக்குகிற‌து. கிட்ட‌த்த‌ட்ட‌ 4 ம‌ணித்தியால‌ங்க‌ளுக்கு மேலாய் பொலிஸ் இந்த‌ முற்றுகையை வைத்திருக்கிற‌து. ஒருக‌ட்ட‌த்தில் க‌ல‌வ‌ர‌ம் த‌டுக்கும் பொலிஸ் இந்த‌ ம‌க்க‌ளைப் பொறுப்பெடுத்து அவ‌ர்க‌ளை மிக‌ச்சிறிய‌ இட‌த்தில் ஒடுக்கி வைக்கிற‌து. 'நாங்க‌ள் சாதார‌ண‌மானவ‌ர்க‌ள் எங்க‌ளைப் போக‌விடுங்க‌ள்' என்ற‌போதும் எவ‌ரும் வெளியே செல்ல‌ அனும‌திக்க‌ப்ப‌ட‌வில்லை. 'எங்க‌ளால் இந்த‌ முற்றுகைக்குள் நிற்க‌முடியாது' என்ப‌வ‌ர்க‌ள் முற்றுகைக்குள் வெளியே எடுக்க‌ப்ப‌ட்டு கைக‌ள் பிளாஸ்ரிக் நூலால‌ க‌ட்ட‌ப‌ப்ட்டு இன்னொரு வ‌ரிசையில் நிறுத்த‌ப்ப‌டுகிறார்க‌ள். அத‌ற்கு பொலிஸ் சொன்ன‌ நியாய‌ம்: 'disturbance of peace'. உண்மையில் அந்த‌ 200ற்கு மேற்ப‌ட்ட‌வ‌ர்க‌ளில் 90% மான‌வ‌ர்க‌ள் சாதார‌ண‌ பொதும‌க்க‌ள். காற்ப‌ந்தாட்ட‌த்தைப் பார்த்துவிட்டு வ‌ந்த‌வ‌ர்க‌ள், மாலை உட‌ற்ப‌யிற்சிக்காய் உலாத்த‌ப்போந்த‌வ‌ர்க‌ள், க‌டைக‌ளில் பொருட்க‌ள் வாங்க‌ச் சென்ற‌வ‌ர்க‌ள்' போன்ற‌வ‌ர்க‌ளே இக்கூட்ட‌த்தில் க‌ணிச‌மாய் இருந்த‌ன‌ர். கூடும் ஒரு கூட்ட‌த்தை பொலிஸ் கலைக்க‌ விரும்பினாலோ, த‌டிய‌டிப் பிர‌யோக‌ம் செய்ய‌ப் போகின்ற‌தோ என்றாலோ ஆக‌க்குறைந்த‌து 3 த‌ட‌வையாவ‌து எச்ச‌ரிக்கை கொடுக்க‌ப்ப‌ட்டே செய‌ற்பாட்டைத் தொட‌ங்க‌வேண்டும் என்கின்ற‌ விதியிருக்கிற‌து. ஆனால் இந்த‌ எச்ச‌ரிக்கை எதுவும் கொடுக்காம‌லேயே பொலிஸ் த‌ன் முற்றுகையை இங்கே நிக‌ழ்த்தியிருந்த‌மை க‌வ‌னிக்க‌த்த‌து.

இப்ப‌டி முற்றுகை ம‌ணித்தியால‌க்க‌ண‌க்கில் நீண்ட‌போது பெரும‌ழையும் பொழியத்தொட‌ங்குகின்ற‌து. அன்றைய‌ தின‌ம் Thunder Storm Warning கொடுக்க‌ப்ப‌ட்டிருந்த‌து க‌வ‌னிக்க‌த்த‌து. இவ்வாறு இந்த‌ ம‌க்க‌ள் முற்றுகையிட‌ப்ப‌ட்டு பெரும‌ழையில் நின்ற‌போது அவ‌ர்க‌ளுக்குரிய‌ எந்த‌ அடிப்ப‌டை உரிமைக‌ள் கூட‌ விட்டுக்கொடுக்க‌வில்லை. இய‌ற்கையின் உபாதையிற்கோ அல்ல‌து தாக‌த்திற்கு த‌ண்ணீர் குடிக்க‌வோ அனும‌திக்க‌ப்ப‌ட‌வில்லை. கிட்ட‌த்த‌ட்ட‌ 3 ம‌ணித்தியால‌ங்க‌ள் மேலாக‌த் தொட‌ர்ச்சியாக‌ பெய‌த‌ மழையில் ந‌னைந்தப‌டியும் ந‌டுங்கிய‌ப‌டியும் பொதும‌க்க‌ள் ந‌டுவீதியில் நிறுத்த‌ப்ப‌ட்டிருந்த‌ன‌ர்.

இந்த‌ 4 ம‌ணித்தியால‌ய‌ பொலிஸ் 'நாட‌க‌த்தை' இங்கிருக்கும் உள்ளூர் தொலைகாட்சி(CityTV) நேர‌டியாக‌ ஒளிப‌ர‌ப்பிக்கொண்டிருந்த‌து. ஏன் இப்ப‌டி சாதார‌ண‌ ம‌க்க‌ளை முற்றுகையிட்டு ம‌ணித்தியால‌க்க‌ண‌க்கில் வைத்திருக்கின்றீர்க‌ளென‌ ஊட‌க‌விய‌லாள‌ர் பொலிஸிட‌ம் கேட்ட‌போது அதைப் ப‌ற்றி எதுவும் கூறாது சும்மா ம‌ழுப்பிக்கொண்டிருந்த‌து பொலிஸ். G20 மாநாட்டை முன்னிட்டு இதுநாள்வ‌ரை த‌டுப்பு வேலிக்கு அருகில் போனால் கைது செய்யும் உரிமை பொலிசுக்கு இருக்கிற‌து என்ற நிலையிலிருந்து சாதார‌ண‌ வீதிக‌ளில் ந‌ட‌ந்தால் கூட‌ உங்க‌ளை எந்த‌க் கேள்வியுமில்லாது முற்றுகையிட்டு வைத்திருக்கும் உச்ச‌ அதிகார‌ நிலைக்கு பொலிசின் கொடுங்க‌ர‌ங்க‌ள் நீள‌த்தொட‌ங்கிய‌து (அப்ப‌டியொரு ச‌ட்ட‌ம் இருக்க‌வில்லை; ஆனால் அப்ப‌டியொரு அதிகார‌ம் த‌ங்க‌ளுக்கு இருந்த‌தாய் காட்டிக்கொண்ட‌தாய் Liar பிளேய‌ர் பிறகு ஒப்புக்கொண்டார்.)

ச‌னிக்கிழ‌மை நிக‌ழ்ந்த‌ சில‌ வ‌ன்முறை நிக‌ழ்வுக‌ளால் G20 எதிர்ப்பாள‌ருக்கு எதிராக‌ மாறிய‌ பொதும‌க்க‌ளின் ம‌னோநிலை இப்போது இந்த‌ த‌ன்னிச்சையான‌ அதிகார‌ ஆண‌வ‌ப்போக்கால் பொலிசுக்கு எதிராக‌ மாறுகின்ற‌து. மேலும் இம்முற்றுகை நிக‌ழ்ந்துகொண்டிருக்கும்போது சிறைக‌ளில் இருந்து சில‌ர் விடுத‌லை செய்ய‌ப்ப‌டுகின்றார்க‌ள். அவ‌ர்க‌ள் சிறையின் உள்ளே இருக்கும் நிலைமைக‌ள் குறித்தும், தாங்க‌ள் ந‌ட‌த்த‌ப்ப‌டுவ‌து குறித்தும் சொல்வ‌து தொலைக்காட்சியில் நேர‌டியாக‌ ஒளிப‌ர‌ப்ப‌டுகிற‌து. பெண்க‌ள் தாங்க‌ள் -ஆண் பொலிஸ் காவ‌லுக்கு நிற்க‌- க‌த‌வுக‌ளில்லாத‌ க‌ழிப்ப‌றைக‌ளிற்குப் போக‌வேண்டியிருக்கும் நிலையைக் கூறுகின்ற‌ன‌ர். த‌டுத்து வைக்க‌ப்ப‌ட்டிருந்த‌ 20 ம‌ணிக‌ளுக்கு மேலாய், முறையான‌ உண‌வு கொடுக்க‌ப்ப‌டாது வைத்திருக்க‌ப்ப‌ட்டிருந்த‌ன‌ர் என்ப‌தோடு சில‌ under-age பெண்க‌ளை ஆண் பொலிஸ் உட‌ல் தேடுத‌லும் (body checkup) செய்திருக்கின்ற‌து என்றும் கூற‌ப்ப‌டுகின்ற‌து. முற்றுகை நிக‌ழ்வும், சிறைக்குள் ந‌ட‌ந்த‌ நிக‌ழ்வுக‌ளும் தெருவில் ந‌ட‌க்கும் த‌ங்க‌ளுக்கும் ஏதாவ‌து ந‌ட‌க்க‌லாமென்ற‌ அச்ச‌த்தை சாதார‌ண‌ ம‌க்க‌ளிட‌ம் விதைக்கிற‌து.

2.
திங்க‌ட்கிழ‌மை பொலிசின் கைதுக‌ள்/முற்றுகை ப‌ற்றியும் அவ‌ர்க‌ளுக்கு கொடுக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ மேல‌திக‌ அதிகார‌ம் குறித்தும் ஊட‌க‌ங்க‌ள்/அர‌சிய‌ல்வாதிக‌ள்/ம‌னித‌ உரிமைவாதிக‌ள் கேள்விக‌ளை எழுப்புகின்ற‌ன‌ர். இம்முற்றுகையினுள் ஆர்ப்பாட்ட‌க்காராக‌ அல்லாது சாதார‌ண‌ ஒருவ‌ராக‌ அக‌ப்ப‌ட்ட‌ ரொறொண்டோ ப‌ல்க‌லைக்க‌ழ‌க‌ பேராசிரிய‌ர் எவ்வாறு ப‌ல்வேறு அடிப்ப‌டை உரிமைக‌ள் மீற‌ப்ப‌ட்ட‌ன‌ என்று த‌ன‌ அனுப‌வ‌ங்க‌ளை எழுதுகிறார். இதுவ‌ரையான‌ நிக‌ழ்வுக‌ளில் க‌ள்ள‌ ம‌வுன‌ம் காத்த‌ ஒன்ராறியோ மாநில‌ முத‌ல்வ‌ர் Dalton McGuinty பொலிசின் செய‌ல்க‌ளை நியாய‌ப்ப‌டுத்துகிறார். பொலிசின் த‌லைவ‌ர் பிளேய‌ர் Black Bloc ஐ  'தீவிர‌வாதி'க‌ளென‌ குறிப்பிட்டு குற்ற‌ஞ்சாட்டுகிறார். இதுவ‌ரை பொலிசுக்கு/ந‌டுவ‌ண் அர‌சுக்கு ஆத‌ர‌வாக‌ பேசிய‌ ரொறொண்டோ மேய‌ர் த‌ன‌து குர‌லைச் ச‌ற்று மாற்றுகிறார். எனெனில் ரொறொண்டோவில் ந‌ட‌க்கும் G20ற்கான‌ அனைத்துப் பொறுப்புக்க‌ளும் த‌ங்க‌ளுக்கென‌ கூறிய‌ பிர‌த‌ம ம‌ந்திரி வ‌ன்செய‌ல்க‌ளின் பின் உடைக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ க‌டைக‌ளுக்கு ந‌டுவ‌ண் அர‌சு ந‌ஷ்ட ஈடு கொடுக்காதென‌ ம‌றைமுக‌மாய்ச் சொல்கிறார்.
மேய‌ர் David Miller, 'நாங்க‌ள் ரொறொண்டோவில் G20 ந‌ட‌த்த‌வேண்டாமென‌ச் சொன்ன‌போதும் ந‌ட‌த்திக் காட்டிய‌ ஹார்ப்ப‌ர் அர‌சு இப்போது ந‌ஷ்ட‌ ஈடு த‌ருவ‌தில் இழுத்த‌டிக்கிற‌தென‌' இன்னொரு நாட‌க‌த்தை அர‌ங்கேற்றுகிறார்.

பொலிசின் அராஜ‌க‌த்தையும், வ‌கைதொகையில்லாக் கைதுக‌ளையும் க‌ண்டித்து ஒரு க‌ண்ட‌ன‌ப்பேர‌ணி பொலிஸ் த‌லைமைய‌க‌த்திற்கு முன் திங்க‌ள் (Jun 28) மாலை கூடுகின்ற‌து. 1000ற்கு மேற்ப‌ட்ட‌வ‌ர்க‌ள் க‌ல‌ந்துகொண்டு பொலிசுக்கு எதிரான‌ த‌ம‌து எதிர்ப்பைத் தெரிவிக்கின்ற‌ன‌ர். பிற‌கு இப்பேர‌ணி குயின்ஸ் பார்க் வ‌ரை ப‌ல்வேறு வீதிக‌ளில் ந‌ட‌ந்துசென்று க‌லைகின்ற‌து. பொலிசின் ந‌ட‌வ‌டிக்கைக‌ள் மீதான‌ பொது விசார‌ணை (Public Inquiry) ந‌ட‌த்த‌ப்ப‌ட‌வேண்டுமென‌ அழுத்த‌ம் ப‌ல‌மாக‌ப் பிர‌யோகிப்ப‌டுகிற‌து.

இத‌ற்கு அடுத்த‌ வார‌ம் Gay Pride Parade ந‌ட‌க்க‌விருக்கிற‌து. அத‌ற்கு பொலிசும் த‌ன் ப‌ங்க‌ளிப்பை ஒவ்வொரு வ‌ருட‌மும் கொடுக்கின்ற‌து. மில்லிய‌ன்க‌ண‌க்கில் ம‌க்க‌ள் ப‌ங்குபெறும் இந்நிக‌ழ்விற்கான‌ கூட்ட‌மொன்றிற்கு பொலிஸ் த‌லைவ‌ர் வ‌ந்த‌போது அவ‌ரை முற்றுகையிட்டு Queer ந‌ண்ப‌ர்க‌ள் அவ‌ரைப் பொலிஸ் த‌லைமைப் பொறுப்பிலிருந்து இராஜினாமாச் செய்ய‌ச் சொல்கின்ற‌ன‌ர். பிற‌கு சென்ற‌ வியாழ‌ன் Canada Dayயின்போது 1000ற்கு மேற்ப‌ட்ட‌வ‌ர்க‌ள் க‌ல‌ந்துகொண்ட‌ இன்னொரு க‌ண்ட‌ன‌ப்பேர‌ணி குயின்ஸ் பார்க்கில் தொட‌ங்கி பொலிஸ் த‌லைமைய‌த்தைப் போய்ச் சேர்கிற‌து. ரொறொண்டோ பொலிசின் அத்துமீறிய‌ அராஜ‌த்தை எதிர்த்து மொன்றிய‌லிலும்  Anit Capitalists என்ற‌ குழு ஆர்ப்பாட்ட‌ம் செய்கிற‌து. இவ்வாறு ப‌ல‌ எதிர்ப்பு ஊர்வ‌ல‌ங்க‌ள் பல்வேறு ப‌குதிக‌ளில் நிக‌ழ்த்த‌ப்ப‌டுகின்ற‌ன‌.

பொலிஸ் மீதான‌ எரிச்ச‌லில் ம‌க்க‌ளும், ஆர்ப்பாட்ட‌க்கார‌ர்க‌ளும் இருக்கின்றார்க‌ள் என்ற‌ ப‌ய‌த்தில் வ‌ழ‌மையாக‌ ஒவ்வொரு வ‌ருட‌மும் Gay Pride Paradeல் க‌ல‌ந்துகொள்ளும் பொலிஸ் த‌லைவ‌ர் Paradeன்  எந்நிக‌ழ்விலும் ப‌ங்குபெற‌வில்லை. பொலிஸ் Pride Paradeன் ஒரு ப‌குதியாக‌க் க‌ல‌ந்துகொண்டாலும், பொலிசை 'இப்பேர‌ணியிலிருந்து வெளியே போ' என்று கூறிய‌ சுலோக‌ அட்டைக‌ள் சில‌ரால் எழுப்ப‌ப்ப‌ட்டிருந்த‌ன‌.

நேற்று வ‌ந்த‌ அறிக்கையின்ப‌டி G20 முன்னிட்டு 1070 பேர் கைது செய்ய‌ப்ப‌ட்டிருக்கின்றார்க‌ள். 250 பேரின் மேல் குற்ற‌ஞ் சாட்ட‌ப்ப‌ட்டிருக்கின்ற‌து. 800வ‌ரையானோர் எவ்வித‌ குற்ற‌ங்க‌ளுமில்லாது  விடுத‌லை செய்ய‌ப்ப‌ட்டிருக்கின்றார்க‌ள் என‌ச் சொல்ல‌ப்ப‌டுகின்ற‌து. இன்ன‌மும் சிறையில் 20 பேருக்கு மேற்ப‌ட்ட‌வ‌ர்க‌ள் G20 ஆர்ப்பாட்ட‌ங்க‌ள் முடிந்து ஒரு வார‌த்திற்குப்பின்னும் த‌டுத்து வைக்க‌ப்ப‌ட்டிருக்கின்ற‌ன‌ர். சில‌ தின‌ங்க‌ளுக்கு முன்னும் ப‌ல்வேறு ம‌னித‌ உரிமைக்குழுக்க‌ள் பொது விசார‌ணை வேண்டுமென‌ ப‌த்திரிகையாள‌ர் ச‌ந்திப்பை நிக‌ழ்த்தியிருக்கின்ற‌து. ந‌ம்மில் ப‌ல‌ருக்கு G20 எதிர்ப்பு ஊர்வ‌ல‌ங்க‌ள் நிக‌ழ்த்த‌ப்ப‌ட்ட‌து குறித்து ப‌ல்வேறுவித‌மான‌ கேள்விக‌ள் இருந்தாலும், பொலிஸுக்கு மேல‌திக‌மாக‌க் கொடுக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ அதிகார‌ங்க‌ள் குறித்தும் அதை அவ‌ர்க‌ள் துஷ்பிர‌யோக‌ம் செய்த‌து குறித்தும் ஒன்றிணைந்த‌ குர‌லே இருக்குமென‌ ந‌ம்புகிறேன்.


ரொறொண்டோ இப்ப‌டித்தான் சில‌நாட்க‌ளாய் 'பொலிஸ் ந‌க‌ராக‌' இருந்ததுBlack Blocல் பொலிஸ் Under cover ஆக‌ இருந்திருக்க‌லாம் என்ற‌ ச‌ந்தேக‌ம் இங்கே எழுப்ப‌ப்ப‌டுகிற‌து. பொலிஸ் ஏற்க‌ன‌வே இவ்வாறான‌ 'ச‌தி'க‌ளில் ஈடுபட்டிருப்ப‌து ஆதார‌ங்க‌ளோடு நிரூபிக்க‌ப்ப‌ட்டுமிருக்கிற‌து என்ப‌தையும் நாம் அவ்வ‌ள‌வு எளிதாக‌ ம‌ற‌ந்தும் விட‌முடியாது.

இத்தொட‌ரை எழுதுவ‌த‌ற்கு உத‌விய‌வை:

(1) CitvTV
(2) Toronto Star
(3) TVO
(4) ஒளிப்ப‌ட‌ங்க‌ள்/காணொளி எடுத்தாள‌ப்ப‌ட்ட‌ உரிய‌ த‌ள‌ங்க‌ள்

G-20 ரொறொண்டோவில் ந‌ட‌ந்தது என்ன‌? ப‌குதி-2

Friday, July 02, 2010

-ஜூன்-26...

ச‌னிக்கிழமை விடிகாலையிலே ஊர்வ‌ல‌த்தில் க‌ல‌ந்துகொண்ட‌ ப‌ல‌ரின் வீடுக‌ளை நோக்கி பொலிஸ் குவிகிற‌து (பொலிசால் இவ‌ர்க‌ள் ஏற்க‌ன‌வே குறிப்பு எடுக்க‌ப்ப‌ட்டிருப்பார்க‌ள் என‌ ந‌ம்புகிறேன்). தேடுத‌ல் ந‌ட‌த்த‌ எவ்வித‌ உரிய ப‌த்திர‌மும்(warrant) இல்லாது ப‌ல‌ வீடுக‌ளில் சோத‌னை ந‌ட‌த்த‌ப்ப‌டுகிற‌து; ப‌ல‌ர் கைது செய்ய‌ப்ப‌டுகின்றார்க‌ள். அல‌ன் பூங்காவிலிருந்து குயின்ஸ் பார்க்கிற்கு செல்ல இருந்த No One Is Illegalன் பேச்சாள‌ர் (spokesperson) ஹ‌ச‌னும், இன்னொருவ‌ரும் -சீருடை அணியாத‌- பொலிசால் கைவில‌ங்கிட்டு கைது செய்ய‌ப்ப‌ட்டு அடையாள‌ இல‌க்க‌மில்லாத‌ வாக‌ன‌த்தில் ஏற்ற‌ப்ப‌டுகிறார்க‌ள். ஹசனும், அவரது தோழியும் விடிகாலையில் நடந்த முறையற்ற கைதுகள் பற்றி பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை நடத்தச் செல்கின்றபோதே கைது செய்யப்படுகிறார்கள். இவர்களின் கைதால் குயின்ஸ் பார்க்கில் நடைபெறவிருந்த ப‌த்திரிகையாள‌ர் ச‌ந்திப்பு இர‌த்துச் செய்ய‌ப்ப‌டுகிற‌து. கைதுசெய்ய‌ப்ப‌ட்ட ஹசனின் தோழியை -சீருடை அணியாத‌ பொலிஸ்- ரக்ஸியில் ஏற்றி ரொறொண்டோ நகருக்குள் 40-50 நிமிட‌ங்க‌ள் வைத்து ஓடித்திரிந்துவிட்டு வீதியின் ஒரு மூலையில் இற‌க்கிவிடுகின்றார்க‌ள்.

இத‌ற்கிடையில் G20 த‌ற்காலிக‌ சிறைச்சாலைக்கு முன், கைதுசெய்ய‌ப்ப‌ட்ட‌வ‌ர்க‌ளின் ந‌ண்ப‌ர்க‌ள் கூடி ப‌த்திரிகைக‌ளுக்கும், வெளி உல‌கிற்கும் ந‌ட‌ந்த‌வை ப‌ற்றிக் கூறுகின்றார்க‌ள். தமது நண்பர்கள், உரிய அனும‌தியோ/கார‌ண‌ங்க‌ளோ இன்றி கைதுசெய்யப்படுவது எந்தவகையில் நியாயம் எனக் கேட்கிறார்கள். நேர‌ஞ் செல்ல‌ச் செல்ல‌ நிறைய‌ப்பேர் சிறையின் முன் கூடி கைது செய்ய‌ப்ப‌ட்ட‌வ‌ர்க‌ளை விடுத‌லை செய்யச் சொல்லி ஆர்ப்பாட்ட‌ம் செய்கிறார்க‌ள். நிறைய‌ப் பொலிஸ் சிறைச்சாலையின் முன் கூடுகின்றார்க‌ள். க‌ல‌வ‌ர‌த் த‌டுப்பு பொலிஸ் ஒருக‌ட்ட‌த்தில் க‌ண்ணீர்ப்புகைகையையும், பிளாஸ்ரிக் தோட்டாக்க‌ளையும் ஏவுகிறார்க‌ள். ப‌ல‌ G20 எதிர்ப்பாளர்கள் இந்த‌ ஆர்ப்பாட்ட‌த்தின்போதும் கைது செயய‌ப்ப‌டுகிறார்க‌ள்.

எனினும் ஏற்க‌ன‌வே தீர்மானித்த‌ப்ப‌டி குயின்ஸ் பார்க்கிலிருந்து மாபெரும் பேர‌ணி ஒன்று ம‌திய‌ம் 1.00 ம‌ணிய‌ள‌வில் தொட‌ங்குகின்ற‌து. வெள்ளி நிக‌ழ்ந்த‌துபோல‌வே ப்ல‌வேறுவிதமான‌ தொழிலாள‌ர் அமைப்புக்க‌ள், சிறுபான்மையின‌ அமைப்புக்க‌ள் சேர்ந்து ஊர்வ‌ல‌த்தை ந‌க‌ர்த்துகின்ற‌ன‌ர். முன்ன‌ணியில் செல்லும் பெண்க‌ள் அமைப்பு 'தேவால‌ய‌ங்க‌ளோ அர‌சோ எம்மை க‌ட்டுப்ப‌டுத்த‌ முடியாது' என‌ குர‌லெழுப்புகிறார்க‌ள். ஹ‌ர்ப்ப‌ரின் அர‌சாங்க‌ம் 3ம் உல‌க‌நாடுக‌ளில் ந‌ட‌க்கும் க‌ருத்த‌டைக்கு இதுவ‌ரை வ‌ழ‌ங்கிவ‌ந்த‌ உத‌விகளை நிறுத்துவ‌தாக‌ அறிவித்த‌தை நாம் இங்கே நினைவில் கொள்ளவேண்டும்.

ஒருக‌ட்ட‌த்தில் ஊர்வ‌ல‌ம் பல்வேறு ப‌குதிக‌ளாக‌ப் பிரிகின்ற‌து. முக்கிய‌மாய் வெள்ளி அல‌ன்ஸ் பூங்காவில் த‌ம்மை முற்றுமுழுதாக‌ க‌றுப்பு ஆடைக‌ளாலும் முக‌மூடிக‌ளாலும் மூடிய‌ அதே குழு (Black Bloc என பின்னர் ஊடகங்களால் அடையாளங் காட்டப்பட்டனர்) குயின்ஸ் பார்க்கிலும் இருந்த‌து. அது த‌னியே ஊர்வ‌ல‌த்திலிருந்து பிரிந்து ஆனால் பிற‌ரை த‌ங்களைச் சுற்றி பாதுகாப்பிற்காய் வ‌ரும்ப‌டி கேட்கின்ற‌து. குயின் (Queen), ய‌ங் (Yonge), பே (Bay), கொலிஜ்(Collge) என்கின்ற ரொறொண்டோ ந‌க‌ரின் முக்கிய‌ வீதிக‌ளில் இருக்கும் பெருந்தேசிய‌ நிறுவ‌னங்க‌ளின் க‌டை க‌ண்ணாடிக‌ளை உடைக்கிற‌து. Urban Outfitters, American Apparel, Adidas Store, Starbucks, Rogers போன்ற‌வ‌ற்றின் க‌டைக‌ளும், ப‌ல‌ வ‌ங்கிக‌ளும் இவ‌ர்க‌ளும் முக்கிய‌ குறிக‌ளாகின்ற‌ன‌.இக்க‌டைக‌ளுக்கு இடையில் அப்பாவியாக‌ இருந்த‌ சிறு வ‌ர்த்த‌க‌ க‌டைக‌ள் சில‌வ‌ற்றின் க‌ண்ணாடிக‌ளும் உடைக்க‌ப்ப‌ட்ட‌தை திங்க‌ட்கிழ‌மை சென்று பார்த்த‌போது தெரிந்த‌து. இத‌ன் தொட‌ர்ச்சியில் பொலிஸ் கார்க‌ள் பல்வேறு சந்திகளில் எரிக்க‌ப்ப‌டுகின்ற‌ன‌. மொத்த‌மாக‌ 4 பொலிஸ் கார்க‌ள் எரிக்க‌ப்ப‌டுகின்ற‌ன‌. இவ‌ர்க‌ள்தான் முதலாளித்துவ‌ எதிர்ப்பின் கோப‌த்தில் எரித்தார்க‌ள் என்ற‌ ‍சாதார‌ண -AntiG20 ஊர்வ‌ல‌த்தில் ப‌ங்குபெறாத‌- ம‌க்க‌ளும் சிரித்த‌ப‌டி எரியும் பொலிஸ் கார்க‌ளை ப‌ட‌ங்க‌ளாய் எடுக்கிறார்க‌ள்,த‌ரித்து நின்று இர‌சிக்கிறார்க‌ள். ஆக‌ எல்லோருக்கும் பொலிஸின் அதிகார‌ம் மீதான‌ எரிச்ச‌ல் உள்ளுக்குள் ஊறிய‌ப‌டித்தான் இருந்திருக்கிற‌து போலும். எந்த‌ தெருவில் போனாலும் நூற்றுக்க‌ண‌க்காய் சீருடையிலும் ம‌ற்றும் சீருடை இல்லாதும் நிற்கும் பொலிஸ், கார்க‌ள் எரிந்த‌ நீண்ட‌நேர‌த்தின் பின்னே ஆற‌ அம‌ர‌ ஏன் வ‌ந்தார்க‌ள் என்ப‌து முத‌ல் கேள்வி. ம‌ற்றது எரிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ 20/30 நிமிட‌ங்க‌ளுக்குப் பின்னே தீய‌ணைப்புப்ப‌டையே வ‌ந்து சேர்கின்ற‌து. எந்த‌ அவ‌ச‌ர‌ உத‌வி என்றாலும் நிமிட‌ங்க‌ளில் பொலிசுட‌ன் வ‌ர‌க்கூடிய‌ தீய‌ணைப்புப்ப‌டைக்கு இவ்வ‌ள‌வு நேர‌ம் ஏன் எடுக்கிற‌து என்ப‌து இன்னொரு கேள்வி.


இங்கே Black Bloc 'அமைப்பு' ப‌ற்றி மிக‌ச் சுருக்க‌மாக‌ப் பார்ப்போம். Black Bloc என்ற‌ பெய‌ர் ஜேர்ம‌னியில் அணுச்ச‌க்தி ப‌ரிசோத‌னைக்கு எதிராக‌ கூடிய‌ எதிர்ப்பாள‌ர்க‌ளிலிருந்து தொட‌ங்குகின்ற‌து. தொட‌ர்ந்து பெருந்தேசிய‌ நிறுவ‌ங்க‌ளுக்கும், உல‌க‌ வ‌ங்கி போன்ற‌வ‌ற்றிற்கும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்து ப‌ல‌ இட‌ங்க‌ளில் இவ்வ‌மைப்பின‌ர் த‌ம‌து இருப்பைக் காட்டியிருக்கின்றார். 1999ல் மிக‌ப் பிர‌சித்தி பெற்ற‌ சியாட்டில் (Anti WTO)ல் இவ‌ர்க‌ள் பல‌ பெருந்தேசிய‌ நிறுவ‌ன‌ங்க‌ளைச் சேத‌ப்ப‌டுத்தியிருக்கிறார்க‌ள். Black Bloc எப்ப‌டி இய‌ங்குகிற‌து என்ப‌து குறித்து இன்னும் தெளிவான‌ ஆதார‌ங்க‌ள் எடுக்க‌ப்ப‌ட‌வில்லை. இது அமைப்ப‌ற்ற‌தாக‌வும், த‌லைவ‌ர் போன்ற‌வை இல்லாது இய‌ங்குகின்ற‌ன‌ என‌வும், நில‌வ‌ர‌ங்க‌ளுக்கு ஏற்ப‌ 'உறுப்பின‌ர்க‌ள்'ஓரிட‌த்தில் கூடி இய‌ங்குப‌வ‌ர்க‌ளாய் இருக்கின்றார்க‌ள் என‌ச் சொல்ல‌ப்ப‌டுகிற‌து. உறுப்பின‌ர்க‌ளைச் சேர்க்கும்போது இர‌க‌சிய‌மான‌ முறையில் சேர்க்க‌ப்ப‌ட்டு செய‌ற்பாடுக‌ளின் போது ஒருவித‌ ச‌ங்கேத‌ மொழி அவ‌ர்க‌ளுக்குக் கொடுக்க‌ப்ப‌டுகிற‌து. ரொறொண்டோவில் த‌ம‌து செய‌ற்பாடுக‌ளை நிக‌ழ்த்தும்போது 'umberlla' என்ற‌ சொல் ப‌ய‌ன்ப‌ட்ட‌தாக‌ச் சொல்ல‌ப்ப‌டுகிற‌து.

சாதார‌ண‌ G20 எதிர்ப்பாள‌ர்க‌ள் அமைதியான‌ முறையில் த‌ம‌து எதிர்ப்பைக் காட்டுவ‌த‌ற்கு மாறாக‌, எதையும் செவிம‌டுக்காத‌ அர‌சிட‌ம்/பொலிசிட‌ம் வ‌ன்முறையான‌ வ‌ழிக‌ளே ச‌ரியாக‌ இருக்கும் ந‌ம்புப‌வ‌ர்க‌ளாக‌ இவ‌ர்க‌ள் இருக்கிறார்க‌ள். முத‌லாளித்துவ‌த்திற்கு/ பொலிசுக்கு/கால‌னித்துவ‌த‌ற்கு எதிரான‌வ‌ர்க‌ள் என‌த் த‌ங்க‌ளைப் பிர‌க‌ட‌ன‌ப்ப‌டுத்தும் இவ‌ர்க‌ளின் பிர‌சித்த‌மான‌ கோச‌மாக‌ 'முதலாளித்துவ‌ம் கொல்ல‌ முன்ன‌ர், முத‌லாளித்துவ‌த்தைக் கொல்' என்ப‌து இருக்கிற‌து. எப்ப‌டி க‌றுப்பாடை அணிந்து த‌ங்க‌ளை வேற்றாட்க‌ளாக‌ காட்டிக்கொள்கிறார்க‌ளே அவ்வ‌ளவு விரைவாக‌ அதைக் க‌ளைந்து த‌ம்மைச் சாதார‌ண‌மான‌வ‌ர்க‌ளாய் த‌ங்க‌ள் அவ‌தார‌த்தை மாற்றியும் கொள்கிறார்க‌ள்.

வெள்ளி வ‌ரை அர‌சு/பொலிசுக்கோ அல்ல‌து G20 எதிர்ப்பாள‌ருக்கோ ஆத‌ர‌வு நிலை என்ற‌ அந்த‌ர‌மான‌ நிலையிலிருந்த‌ பொதும‌க்க‌ளின் 'ம‌னோநிலை' Black Blocன் வ‌ன்முறையின் பின் அர‌சு/பொலிசுக்கு ஆத‌ர‌வாக‌ மாறுகின்ற‌து. ஊர்வ‌ல‌த்தில் க‌ல‌ந்துகொண்ட‌ அனைவ‌ரும் வ‌ன்முறையை ஆத‌ரிப்ப‌வ‌ர்க‌ளாய் இருக்க‌வில்லை என்ப‌தும் உண்மை. ஆனால் ஏன் இக்க‌டைக‌ளை உடைக்கின்றீர்கள் என்று Black Bloc இட‌ம் ஊட‌க‌ம் ஒன்று கேட்கும்போது இப்பெருநிறுவ‌ன‌ங்க‌ள் சாத்தான்க‌ளைப் போன்ற‌து' என்று அவ‌ர்க‌ளில் கூறிய‌தில் உண்மை இல்லாம‌லும் இல்லை. அமைதியான‌ முறையில் G20 எதிர்ப்பைக் காட்டிக்கொண்டிருந்த‌ சில‌ர் க‌டை உடைப்பு நிக‌ழ்வின்போது, 'நீங்க‌ள் அர‌சு G20 பாதுகாப்பிற்காய் செல்வு செய்த‌ 1.24 பில்லிய‌ன் டொல‌ரை நியாய‌ப்ப‌டுத்தப்போகின்றீர்க‌ள்' என‌ எச்ச‌ரிக்கை செய்த‌தையும் நாம் இங்கு குறிப்பிட்டாக‌ வேண்டும்.

வ‌ன்முறையோடு வாழ்ந்த‌ ந‌ம்மைப் போன்ற‌ 3ம் உலக‌ நாடுக‌ளைச் சேர்ந்த‌வ‌ர்க்கு பொலிஸ் கார்க‌ளை எரிப்ப‌து நிக‌ழ்வ‌து என்ப‌து பெரிய‌ விட‌ய‌ம‌ல்ல‌; ஆனால் க‌ன‌டா போன்ற‌ நாடுக‌ளில் இருப்ப‌வ‌ர்க்கு இது அதிர்ச்சிதான். பொலிஸ் கார்க‌ளை எரித்த‌வுட‌ன் உல‌க‌ எங்கும் இச்செய்தி ப‌ர‌வுகின்ற‌து. இந்த‌ தீவிர‌ எதிர்ப்பாள‌ர்க‌ளும் G20 எதிரான‌ த‌ம‌து செய்தியை வெளி உல‌கிற‌கு தெளிவாக‌ அறிவிக்கின்ற‌ன‌ர். இப்போது G20 நாட்டுத் த‌லைவ‌ர்க‌ள் உள்ளே என்ன‌ உரையாடுகின்றார்க‌ள் என்ப‌தைவிட‌ தெருக்க‌ளில் இந்த‌ -Black Bloc- எதிர்ப்பாள‌ர்க‌ள் என்ன‌ செய்ய‌ப்போகின்றார்க‌ள் என்று ஊட‌க‌ங்க‌ளும் உள்ளூர் ம‌க்க‌ளும் உல‌க‌ ம‌க்க‌ளும் அவ‌தானிக்க‌ச் செய்கின்ற‌ன‌ர்.

ச‌னிக்கிழ‌மை ந‌ட‌ந்த‌ நிக‌ழ்வுக‌ள் த‌ம் கையை மீறி ந‌ட‌ந்த‌தை (அல்ல‌து அவ‌ர்க‌ளாக‌வே அப்ப‌டி ந‌ட‌க்க‌ட்டுமென‌ இருந்திருக்க‌லாம், இவ்வ‌ள‌வு பில்லிய‌ன் பாதுகாப்புக்குச் செல்வு செய்து ஒன்றுமே நிக‌ழ்வில்லை என்றால் அர‌சும் பொலிசும‌ல்ல‌வா ம‌க்க‌ளிட‌ம் ப‌தில் சொல்ல‌வேண்டும். எனெனில் இந்த‌ப்ப‌ண‌ம் அனைத்தும் உழைக்கும் ம‌க்க‌ளின் வ‌ரியிலிருந்து அல்ல‌வா சுர‌ண்ட‌ப்ப‌ட்ட‌து) பொலிஸ் அதிகாரி கேள்விக‌ளால் துளைக்க‌ப்ப‌டுகின்றார். ரொறொண்டோ மேய‌ர் கையால‌க‌த்த‌ன‌த்துட‌ன் இந்த‌ வ‌ன்முறை ரொறொண்டோவிற்கு வெளியில் வ‌ந்த‌வ‌ர்க‌ளால் நிக‌ழ்த்த‌ப்ப‌டுகின்ற‌து என்கிறார். அன்றைய‌ இர‌வே பொலிஸ் த‌ன் அதிகார‌த்தின் க‌ர‌த்தை இறுக்குகிற‌து. கிட்ட‌த்த‌ட்ட‌ 400 மேற்ப‌ட்ட‌வ‌ர்க‌ள் கைது செய்ய‌ப்ப‌ட்டு அடைக்க‌ப்ப‌டுகிறார்க‌ள். ப‌ல‌ அப்பாவி ம‌க்க‌ள் வீடுக‌ளில் எவ்வித‌ அனும‌தியுமின்றி விசாரிக்க‌ப்ப‌டுகின்றன‌ர். அவ்வாறு ஊர்வ‌ல‌ம் எதிலும் ப‌ங்குபெறாத‌ மிருக‌ வைத்திய‌ர் ஒருவ‌ர் கைக‌ள் க‌யிறால் க‌ட்ட‌ப்ப‌ட்டு 1/2 ம‌ணிக்கு மேலாய் அவ‌ருக்கே தெரியாத‌ ஒருவ‌ர் ப‌ற்றிய‌ விப‌ர‌த்தைத் த‌ருமாறு பொலிஸால் மிர‌ட்ட‌ப்ப‌டுகிறார். ப‌ல‌ர் நித்திரையிலேயே வைத்து கைது செய்ய‌ப்ப‌டுகிறார்க‌ள். இதுவ‌ரை எப்போதுமே நிக‌ழ்ந்திராத‌ பெரும் பொலிஸ் தேடுத‌ல் வேட்டை ரொறொண்டோ ப‌ல்க‌லைக்க‌ழ‌க‌ வ‌ளாக‌த்தில் நிக‌ழ்த்த‌ப்ப‌ட்டு கிட்ட‌த்த‌ட்ட‌ 70ற்கு மேற்ப‌ட்ட‌வ‌ர்க‌ள் கைது செய்ய‌ப்ப‌டுகிறார்க‌ள்.

மிக‌வும் கொந்த‌ளிப்பான‌ ப‌க‌லாக‌வும் இர‌வாகவும் ஜூன் 26 ச‌னி க‌ழிகிற‌து.

(தொட‌ரும்)
ந‌ன்றி: ப‌ட‌ங்க‌ள்