கள்ளி

கள்ளி
சிறுகதை

சாம்பல் வானத்தில் மறையும் வைரவர்

சாம்பல் வானத்தில் மறையும் வைரவர்
சிறுகதை

பேயாய் உழலும் சிறுமனமே

பேயாய் உழலும் சிறுமனமே
கட்டுரை

மெக்ஸிக்கோ

மெக்ஸிக்கோ
நாவல்

தேர்தல் 2011- மேதினம்: தெருக்களில் 'வாக்கு'

Tuesday, April 26, 2011

-6th Annual May Day of Action for Status for All-

தமிழில்: டிசே தமிழன்

அவ‌ர்க‌ளுக்குத் தேவை 'மிக‌ இன‌த்துவ‌ வாக்கு', ஆனால் அவ‌ர்க‌ளுக்கு குடியேறிக‌ள் தேவையில்லை.
வ‌ரும் பாராளும‌ன்ற‌த் தேர்த‌லில், இன‌வெறி பிர‌ச்சார‌ நிக‌ழ்ச்சி நிர‌லை எதிர்த்து நில்லுங்க‌ள்: தெருக்க‌ளில் 'வாக்கு'.

மே முத‌லாந்திக‌தி‍ ச‌ர்வ‌தேச‌ தொழிலாள‌ர் தின‌த்தில், வ‌ட‌ அமெரிக்காவிலுள்ள‌ ப‌ல்லாயிர‌க்க‌ண‌க்கான‌ ம‌க்க‌ளோடும், உலகின் மில்லிய‌ன்க‌ண‌க்கான‌ ம‌க்க‌ளோடும் இணைந்து நிற்போம். தொழிலாள‌ர் ச‌ம்ப‌ள‌ம் ம‌ற்றும் ச‌ம்ப‌ள‌மின்மை, குடியேறிக‌ளுக்கான அந்த‌ஸ்து (status) ம‌ற்றும் அந்த‌ஸ்தின்மை: இவ‌ற்றை மேலும் ஆழ‌மாய் இறுக்குத‌ல், வேலை இழ‌த்த‌ல்க‌ள், சூழ‌லிய‌ல் அழிவுக‌ள், ஏகாதிப‌த்திய‌ போர்க‌ள் ம‌ற்றும் பெருநிறுவ‌ன‌ங்க‌ளின் பேராசைக‌ள் போன்ற‌வ‌ற்றைப் பார்த்துக்கொண்டு  மவுனமாக‌ இருப்ப‌தை நாம் ம‌றுக்கின்றோம்.

நீதிக்கும், க‌வுர‌வ‌த்திற்குமான‌ த‌ம் க‌ன‌வுக‌ளையும், பார்வைக‌ளையும், ந‌ம்பிக்கைக‌ளையும் ம‌க்க‌ள் இப்பேர‌ணியில் ப‌தாதைகள், ஆடைக‌ள் ம‌ற்றும் துண்டுப் பிர‌சுர‌ங்க‌ளினூடாக எடுத்துவ‌ருவ‌தை நாங்க‌ள் உற்சாக‌ப்ப‌டுத்துகின்றோம். எங்க‌ளுட‌ன் பேரணியில் துணையாக‌ வாத்திய‌ங்க‌ள் இசைக்கும் குழுக்கள், பொம்மலாட்ட‌க்கார‌ர்க‌ள் ம‌ற்றும் ப‌ல‌ர் வ‌ருவார்க‌ள்.

எனெனில், இனி குடும்ப‌ ஸ்பொன்ச‌ர்ஷிப் செய்வ‌த‌ற்கு ப‌தினான்கு வ‌ருட‌ங்க‌ள் வ‌ரை எடுக்க‌லாம் ம‌ற்றும் அக‌திக‌ளை ஏற்றுக்கொள்வ‌து 56%த்தால் குறைக்க‌ப்ப‌டுகின்ற‌து
எனெனில், எல்லைக் காவ‌ல‌ர்க‌ளுக்கு பெண்க‌ளின் வ‌திவிட‌ங்க‌ளை ஆக்கிர‌மிப்ப‌த‌ற்கான‌ அதிகார‌ம் இப்போது இருக்கிற‌து
எனெனில், த‌ற்காலிக‌ குடியேற்றத் தொழிலாள‌ர்க‌ள் 'திற‌ன் குறைந்தவ‌ர்க‌ள்' என‌க் க‌ருத்த‌ப்ப‌ட்டு, நான்கு வ‌ருட‌ங்க‌ளுக்குப் பிற‌கு க‌ன‌டாவிலிருந்து துர‌த்த‌ப்ப‌ட‌லாம்.
எனெனில், ரொர‌ண்டோவில் ஒவ்வொருநாளும், 70 ச‌மூக‌ உறுப்பின‌ர்க‌ள் சுற்றிவ‌ளைக்க‌ப்ப‌ட்டு நாடு க‌ட‌த்த‌ப்ப‌டுகின்றார்க‌ள்
எனெனில், ஹார்ப்ப‌ருக்குத் தேவை 'மிக‌வும் இன‌த்துவ‌மான‌' வாக்கு, ஆனால் குடியேறிக‌ள் தேவையில்லை.
எனெனில், (ரொர‌ண்டோ மேய‌ர்) போர்ட் (அர‌சுக்குச் சொந்த‌மான‌) பொது வீடுக‌ளை விற்க‌வும்,ரிரிசி ப‌ஸ்க‌ளை குறைக்கவும், பொதுச்சேவைக‌ளுக்கு ப‌ண‌ம் அற‌விட‌வும் விரும்புகின்றார். இந்த ந‌ட‌வ‌டிக்கைக‌ள் பெண்க‌ள், குடியேறிக‌ள் ம‌ற்றும் வ‌றிய‌ ச‌மூக‌ங்க‌ளை இன்னும் மோச‌மாக‌ப் பாதிக்கும்.
எனெனில்,குடியேறிக‌ளின் நீதிக்கான‌ ஒழுங்க‌மைப்பாள‌ர்க‌ள் தாக்க‌ப்ப‌ட்டு, கைது செய்ய‌ப்ப‌ட்டு, சிறையில் அடைக்க‌ப்ப‌ட்ட‌துட‌ன் தொட‌ர்ச்சியாக‌ பொலிசால் தொந்த‌ர‌வுக்குள்ளாக்க‌ப்ப‌டுகின்றார்க‌ள்.
எனெனில், க‌னேடிய‌ அர‌சு தொட‌ர்ச்சியாக‌ பூர்வீக‌ ம‌க்க‌ளின் இறையாண்மையையும் விடுத‌லையையும் எதிர்த்துக்கொண்டே இருக்கிற‌து.
எனெனில், எங்க‌ளின் க‌ன‌வுக‌ள் வாக்க‌ளிப்புப் பெட்டிக‌ளில் முடிய‌க்கூடிய‌து அல்ல‌,

.....ஆகிய‌ இக்கார‌ண‌ங்க‌ளையும் இன்னும் இருக்கும் காரண‌ங்க‌ளையும், நாங்க‌ள் தெருக்க‌ளுக்கு எடுத்து வ‌ருகின்றோம். ச‌ன‌நாய‌க‌ம், வாக்க‌ளிப்புப் பெட்டிக‌ளுட‌ன் தொட‌ங்குவ‌தோ முடிவ‌தோ அல்ல‌. மாற்ற‌ம் வ‌ருவ‌தைப் பார்க்க‌ காத்திருக்க‌ விரும்பாம‌ல் நாங்க‌ள் (அந்த‌) மாற்றதை உருவாக்குகின்றோம். அடிநிலையிலிருந்து மேலாக‌... ம‌க்க‌ளின் ச‌க்தியைக் கொண்டு.

ஏன் No One Is Illegal மேதின‌ ந‌ட‌வ‌டிக்கை?
ஏப்ர‌ல் 2006ல், ஹார்ப்ப‌ர் அதிகார‌த்திற்கு வ‌ந்த‌ சில நாட்க‌ளில், அவ‌ர் டப்ரின் அங்காடிப் ப‌குதியில் ப‌ல‌வேறு சுற்றிவ‌ளைப்புக்க‌ளைச் செய்யத் தொட‌ங்கினார். இன‌ப்பாகுபாட்டு விவ‌ர‌ங்க‌ளுடன் ப‌ல‌ நூற்றுக்க‌ண‌க்கான‌ முழு அந்த‌ஸ்து (full status) இல்லாத‌வ‌ர்க‌ள் கைது செய்ய‌ப்ப‌ட்டு த‌டுப்புக்காவ‌லில் வைக்க‌ப்ப‌ட்டார்க‌ள். இத‌ற்கு எதிர்வினையாக‌, ஆயிர‌க்க‌ண‌க்கான‌ ம‌க்க‌ள் 'எல்லோருக்குமான‌ அந்த‌ஸ்து' (status for all) என்ற‌ கோரிக்கையுட‌ன் முத‌லாவ‌து வ‌ருட‌ மேதின‌த்தில் ரொர‌ண்டோத் தெருக்க‌ளில் இற‌ங்கினார்க‌ள். இதை நாங்க‌ள் ஜ‌க்கிய‌ அமெரிக்காவில் குடியேறிக‌ளின் உரிமைக‌ளுக்காய் ந‌ட‌ந்த‌ மாபெரும் பேர‌ணிக‌ளோடு இணைத்தும், அதிக‌ம் விளிம்புநிலைக்குள்ளாக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ வேலைசெய்யும் வ‌ர்க்க‌த்தை முன்னிறுத்தியும் ச‌ர்வ‌தேச‌ தொழிலாள‌ர்க‌ள் தின‌த்தில் செய்தோம். க‌ட‌ந்த‌ ஆறு வ‌ருடங்க‌ளில், ம‌த்தியிலுள்ள‌ வ‌ல‌துசாரிக‌ளின் நாடுக‌ட‌த்தும் செயலை நிறுத்துவ‌த‌ற்காய், குடியேறிக‌ளின் உரிமைக‌ளை அவ‌ர்க‌ள் மேலும் ஒடுக்குவதற்கு எதிராக...‌ ம‌ற்றும் எங்க‌ள் ச‌மூக‌ங்க‌ளுக்கு ஆத‌ர‌வ‌ளிப்ப‌த‌ற்காய்... என‌ ஒவ்வொரு ந‌ட‌வ‌டிக்கைக‌ளுக்கும் நாங்க‌ள் போராடினோம்...

நாங்க‌ள் பாட‌சாலைக‌ளுக்கு, உண‌வுக்கு.., ம‌ருத்துவ‌ வ‌ச‌திக்கு.., பெண்க‌ளுக்கு எதிரான‌ வ‌ன்முறைக‌ளுக்கு எதிரான‌ சேவைக‌ள்... போன்ற‌ சில‌ அணுகுமுறைக‌ளில் வென்றிருக்கின்றோம், அதே ச‌ம‌ய‌ம், நாங்க‌ள் த‌டுப்புக்காவ‌ல் ம‌ற்றும் நாடுக‌ட‌த்த‌ல்க‌ளுக்கு எதிராக‌ மிக‌ வ‌லுவாக‌ குர‌லெழுப்பிய‌போதும் தோற்றிருக்கின்றோம், மிக‌ அண்மையாக‌ டானிய‌ல் கார்சியா பார்க்டேலில் இருந்து ஜ‌ன‌வ‌ரி முதலாந்திக‌தி நாடு க‌ட‌த்த‌ப்ப‌ட்டிருக்கின்றார். இந்த‌ மே தின‌த்தில், நாங்க‌ள் பார்க்டேலிருந்து ‍‍-இங்கேதான் டானிய‌ல் கார்சியா கைதுசெய்ய‌ப்ப‌ட்டார் என்ப‌தும் அமெரிக்க‌ப்பாணி குடியேறிக‌ள் சுற்றிவ‌ளைக்க‌ப்ப‌டும் முறை அமுலாக்க‌ப்ப‌ட்டு ஐந்து வ‌ருட‌ங்க‌ளும் ஆகின்ற‌ன‌- என்ப‌தையும் நினைவுகூர்ந்து பேர‌ணியைத் தொட‌ங்குகின்றோம்.
.
எல்லோருக்குமான‌ அந்த‌ஸ்து என்ப‌து என்ன‌?
ம‌த்திய‌, மாகாண‌ ம‌ற்றும் உள்ளூராட்சி அர‌சுக்க‌ள், குடிவ‌ர‌வாள‌ர் அந்த‌ஸ்து இல்லாத‌வ‌ர்க‌ளுக்கு, ந‌ல்ல‌ உண‌வு, ம‌ருத்துவ‌ வ‌ச‌தி, வாழ்க்கை, குழ‌ந்தைப் ப‌ராம‌ரிப்பு, க‌ல்வி, வ‌திவிட‌ம், நீதி ம‌ற்றும் க‌வுர‌மான‌ வாழ்க்கை என்ப‌வை கிடைப்ப‌தைத் த‌டுக்கின்ற‌ன‌. எல்லா ம‌க்க‌ளும் (அவ‌ர்க‌ளுக்கு அந்த‌ஸ்து இருக்கிற‌தோ இல்லையோ) சுத‌ந்திரமாக‌வும், ம‌திப்புட‌னும், ப‌ய‌ம‌ற்றும் வாழ‌த்தான் வேண்டும். பூர்வீக‌க் குடிக‌ள்,வ‌றிய‌ ம‌க்க‌ள், நிற‌முள்ள‌ குடியேறிக‌ள், ப‌ல‌ பெண்க‌ள், Queer ம‌க்க‌ள் ம‌ற்றும் மாற்றுத்திற‌ன் உள்ளோருக்கு இந்த‌ (க‌னேடிய‌) பிர‌ஜா உரிமையான‌து அவ‌ர்க‌ளுக்கான‌ சுத‌ந்திர‌த்தை பூர்த்தி செய்ய‌வில்லை என்ப‌து எங்க‌ளுக்கு மேலும் தெரியும். அந்த‌ஸ்துக்கான‌ போராட்ட‌ம் என்ப‌து அனைத்து ம‌க்க‌ளுக்குமான‌ ஒரு போராட்ட‌மாகும்; குடியுரிமை, பால், பாலின‌ம், மாற்றுத்திற‌ன் அல்ல‌து இன‌ப்பாகு போன்ற‌வ‌ற்றைப் பொருட்ப‌டுத்தாம‌ல் எல்லோரும் எல்லாவ‌ற்றையும் -எப்ப‌டி ஒரு குடியேறி அந்த‌ஸ்து உள்ள‌வ‌ர் பெற‌வேண்டுமோ- அவ்வாறு அவ‌ற்றைச் சுத‌ந்திர‌மாக‌ப் பெற‌வேண்டும்.

இத்த‌கைய‌ ஒருமைப்பாட்டின் எழுச்சியில், ஒரு அசைவிய‌க்க‌த்தை இந்ந‌க‌ரில் பார்ப்ப‌த‌ற்காய், 'எவ‌ருமே ச‌ட்ட‌விரோத‌மான‌வ‌ர்க‌ள் அல்ல‌' அமைப்பைத் சேர்ந்த‌வ‌ர்க‌ளாகிய‌ நாம் 'எல்லோருக்குமான‌ அந்த‌ஸ்து' என்ற‌ கோச‌த்தின் அடிப்ப‌டையில் ட‌ப்றின் குரூவ் பூங்காவிலிருந்து அணிவ‌குக்க‌ உள்ளோம்.

மே தின‌ நாளில் இவ‌ற்றை கேட்க‌, உறுதிப்ப‌டுத்த‌, செய‌லாக்க‌ நாங்க‌ள் தெருக்க‌ளுக்கு எடுத்து வ‌ருகின்றோம்:

ஆவ‌ண‌மில்லாத‌ ம‌ற்றும் குடியேறி தொழிலாள‌ர்க‌ளுக்கான‌ நீதி: எல்லோருக்குமான‌ அந்த‌ஸ்து! ப‌ய‌மில்லாது (எல்லாவ‌ற்றையும்) அணுகிப் பெறுத‌ல்!

எங்க‌ள் ச‌மூக‌ங்க‌ளுக்கான‌ நீதி: ச‌ம்ப‌ள‌த்தை, வாழும் காசை, தொழிற்ச‌ங்க‌ங்க‌ளை, இல‌வ‌சமான‌தும் எளிதில் பெற‌க்கூடிய‌துமான‌ பொதுச் சேவைக‌ளை அனைவருக்க‌மாய் அதிக‌ரித்த‌ல், வ‌ன்முறையான‌ பொலிசை அய‌லிட‌ங்க‌ளிலிருந்து அக‌ற்றுத‌ல்

சுத‌ந்திர‌மான‌ ந‌ட‌மாட்ட‌ம், சுத‌ந்திர‌மான‌ திரும்ப‌ல் ம‌ற்றும் சுத‌ந்திர‌மான‌ த‌ங்க‌ல்

கால‌னித்துவ‌ம், இராணுவ‌ ம‌ற்றும் பொருளாதார‌ போர்க‌ள் ம‌ற்றும் சூழ‌லிய‌ல் த‌ர‌ங்குறைத‌ல் என்ப‌வ‌ற்றிலிருந்து விடுத‌லை

(நன்றி: http://toronto.nooneisillegal.org)

கனடாத் தேர்தல் - மேலும் சில குறிப்புகள்

Sunday, April 24, 2011

1.
இம்முறை தேர்த‌ல் திக‌தி அறிவிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌திலிருந்து -அடிக்க‌டி ந‌டைபெறும் தேர்த‌ல் க‌ணிப்பில்- வ‌ல‌துசாரிக‌ளை உள்ள‌ட‌க்கிய‌ ப‌ழ‌மைவாத‌க்க‌ட்சி கிட்ட‌த்த‌ட்ட‌ 40% முன்ன‌ணியிலும், லிப‌ர‌ல் க‌ட்சியின‌ர் 30%, ம‌ற்றும் என்டிபிக் க‌ட்சியின‌ர் 20% என் ச‌ற்றுக் கூடியும் குறைந்தும் இருந்தார்க‌ள். க‌ன‌டாவின் மொத்த‌ பாராளும‌ன்ற‌ இருக்கைக‌ளான‌ 308ல் மூன்றில் ஒருப‌ங்கு ஒன்ராறியோ மாகாண‌த்திலேயே (106) இருக்கின்ற‌து. அத‌ற்கு அடுத்து குயூபெக் மாகாண‌த்தில் 75 இருக்கைக‌ளும், பிரிடடிஷ் கொல‌ம்பியா மாகாண‌த்தில் 36 இருக்கைக‌ளும் இருக்கின்ற‌ன‌. இருக்கைக‌ளின் அடிப்ப‌டையில் வைத்துப் பார்க்கும்போது ஒன்ராறியோ மாகாண‌த்தில் எந்த‌க் க‌ட்சி, கூட‌ இருக்கைக‌ளைப் பெறுகின்ற‌தோ அதுவே எளிதாக‌ ஆட்சிய‌மைக்கும் என்ப‌தை நாம் புரிந்துகொள்ள‌லாம். மேலும் க‌ன‌டாவில் ஒரு க‌ட்சி பெரும்பான்மை ஆட்சிய‌மைக்கின்ற‌தென்றால் ஒன்ராறியோ மாகாண‌த்தில் பெரும்பான்மையான‌ இருக்கைக‌ளைக் கைப்ப‌ற்றினால் ம‌ட்டுமே சாத்தியமாகக் கூடிய‌து.

சென்ற‌ தேர்தலில் ப‌ழ‌மைவாத‌க் க‌ட்சி 143 இருக்கைக‌ளைக் கைப்ப‌ற்றிய‌து. 155 இருக்கைக‌ளுக்கு மேல் எடுத்தாலே பெரும்பான்மை அர‌சை வ‌ல‌துசாரிக‌ளால் அமைக்க‌முடியும் என்றாலும், அவ‌ர்க‌ள் கட‌ந்த‌ 2004ல் 99 இருக்கைக‌ளுட‌ன் தொட‌ங்கி 124(2006), 143(2008) என‌ ஏறுமுக‌த்திலேயே இருக்கின்றார்க‌ள். ஆக‌ இப்போது தேர்த‌லை அறிவித்த‌தும் அந்த‌ ஏறுமுக‌த்தை த‌க்க‌வைத்து ஒரு பெரும்பான்மை அர‌சை அமைப்ப‌தே என்ப‌து எவ‌ரும் அறிந்திருக்க‌க்கூடிய‌ 'இர‌க‌சிய‌மே'. ஆனால் நிலைமை இப்போது அவ்வ‌ள‌வு சொல்லிக்கொள்ளும்ப‌டியாக‌ வ‌ல‌துசாரிக‌ளுக்கு இல்லை என்ப‌துதான் யதார்த்த‌ நிலைமை.

சென்ற‌ தேர்த‌லில் லிப‌ர‌ல் க‌ட்சியின‌ர் ந‌ல்ல‌ வ‌ழிகாட்டியுள்ள‌ த‌லைவ‌ரைத் தேர்ந்தெடுக்காத‌தாலும், ம‌க்க‌ள் மாற்ற‌ங்க‌ளை வேண்டிய‌தாலும் -க‌ட‌ந்த‌ 20 வ‌ருட‌ங்க‌ளின் பின்- ஒரு மோச‌மான‌ தோல்வியை லிப‌ர‌ல் க‌ட்சி தேர்த‌லில் ச‌ந்தித்தது. அதனால் 77 இருக்கைக‌ளை ம‌ட்டுமே எடுக்க‌ முடிந்திருந்தது. அதேசமயம் லிப‌ர‌லைப் ப‌டுகுழியில் த‌ள்ளினாலும் ம‌க்க‌ள் ப‌ழ‌மைவாத‌க் க‌ட்சிக்கு ஒரு பெரும்பான்மையைக் கொடுக்க‌த் த‌யாராக‌வில்லை. குயூபெக்கில் ப்ளொக் குயூபெக்குவா 49 இருக்கைக‌ளையும், என்டிபி க‌ன‌டா முழுவ‌தும் 37 இருக்கைக‌ளையும் பெற்று வ‌ல‌துசாரிக‌ளின் த‌னிப்பெரும்பான்மை அர‌சுக் க‌ன‌வைக் க‌லைத்த‌ன‌ர்.

இம்முறை க‌ட‌ந்த‌ தேர்த‌லைப் போல‌வ‌ன்றி சிக்க‌ல‌ற்ற‌ ஒரு த‌லைவ‌ரை லிப‌ர‌ல் க‌ட்சி தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்ற‌து. அடுத்த‌ பிர‌த‌ம‌ராக‌ யாரை விரும்புகின்றீர்க‌ள் என்ற‌ க‌ருத்துக்க‌ணிப்பின்போது லிப‌ர‌ல் க‌ட்சித்த‌லைவ‌ருக்கும், ப‌ழ‌மைவாத‌க் க‌ட்சித்த‌லைவ‌ருக்கும் அண்ண‌ள‌வாக‌ ஒரே விருப்பையே (30%)தெரிவித்திருக்கின்றார்க‌ள். ஆனால் இவ‌ர்க‌ள் இருவ‌ரையும் விட‌ அடுத்த‌ பிர‌த‌ம‌ராக‌ என்டிபி த‌லைவ‌ருக்கு (68%) மிகக் கூடிய‌ விருப்பைத் தெரிவித்திருக்கின்றார்க‌ள் என்ப‌து சுவார‌சிய‌மான‌ விட‌ய‌ம்.

என்டிபி க‌ட்சியின் மக்கள் செல்வாக்கைக் க‌ன‌டா முழுவ‌த‌ற்குமாய்ப் பார்க்கும்போது, ப‌ழ‌மைவாத‌க்க‌ட்சி ம‌ற்றும் லிப‌ர‌ல் க‌ட்சிக்கு அடுத்த‌தாக‌ மூன்றாவ‌து நிலையிலே இருக்கின்ற‌து என்ப‌தை நாம‌றிவோம். ஆனால் இப்போது இன்னொரு சுவார‌சிய‌மான‌ தேர்த‌ல் க‌ள‌ம் திற‌க்க‌‌ப்பட்டிருக்கின்ற‌து.

குயூபெக் மாகாண‌த்தில் க‌ட‌ந்த‌ 15 வ‌ருட‌ங்க‌ளாக‌ ப்ளொக் குயூபெக்குவாவே அதிக‌ இருக்கைக‌ளைப் பெற்று வ‌ருகின்ற‌து. சென்ற‌ தேர்த‌லில் 75 இருக்கைக‌ள் உள்ள‌ குயூபெக் மாகாண‌த்தில் 49 இருக்கைக‌ளை ப்ளொக் குயூபெக்குவாவும், மிகுதி 25 இருக்கைக‌ளில் லிப‌ர‌ல் (14), ப‌ழ‌மைவாத‌க் க‌ட்சி (10), என்டிபி (1) ம‌ற்றும் சுயாதீன‌க்க‌ட்சி(1) என‌க் கைப்ப‌ற்றியிருக்கின்ற‌து. சென்ற‌வார‌ம் வ‌ரை க‌ருத்துக்க‌ணிப்பில் ப்ளொக் குயூபெக்குவாவிற்கு அடுத்து இர‌ண்டாவ‌தாக‌ நின்ற‌ என்டிபி, இப்போது குயூபெக் மாகாண‌த்தில் ப்ளொக் குயூபெக்குவாவை விட‌ முன்ன‌ணியில் நிற்கின்ற‌து என்று அறிவிக்க‌ப்ப‌ட்டிருக்கின்ற‌து. என்டிபி முன்ன‌ணியில் நிற்கும்போது அதிக‌மாய் லிப‌ர‌ல்க‌ட்சியின‌ர‌தும், ப்ளொக் குயூபெக்குவாவினதும் வாக்குக‌ள் பிரிந்துபோகும் என்ப‌தால் இத‌னால் என்டிபியை விட‌ ப‌ழ‌மைவாத‌க் க‌ட்சியே இன்னும் சந்தோசப்படும்.

மேலும் பிரிவினையை வ‌லியுறுத்தும் ப்ளொக் குயூபெக்குவாவை எப்போதும் வெறுக்கும் வ‌ல‌துசாரிக‌ளுக்கு, இந்த‌ச் செய்தி பழம் நழுவி பாலில் விழுந்த‌மாதிரி இனிக்க‌வும் கூடும். ஆனால் இந்த‌ச் செய்தி சிறுபான்மையின‌ரின் குர‌ல்க‌ள் பொதுவெளியில் உர‌த்து ஒலிக்க‌வேண்டும் என்று நினைப்ப‌வ‌ர்க்கு அவ்வ‌ளவு உவ‌ப்ப‌தைத் த‌ராது என்பது உண்மையே. ஒர‌ள‌வு இட‌துசாரிக‌ளாய் இருக்க‌க்கூடிய‌ என்டிபியின‌ர் குயூபெக்கில் மிக‌ப்பெரும் எழுச்சி பெறுவ‌து ம‌கிழ்வாய் இருந்தாலும், அந்த‌ எழுச்சி இன்னொரு சிறுபான்மையின‌ருக்குத் பாதகம் விளைவித்து விடும் என்கின்றபோது யோசிக்க‌வேண்டியிருக்கும்.

2.
இந்தத் தேர்தலில் இரண்டு தமிழர்கள் ரொரண்டோ பெரும்பாகத் தொகுதிகளில் போட்டியிடுகின்றார்கள். ஒருவர் பழமைவாதக்கட்சியின் சார்பிலும், இன்னொருவர் என்டிபியினர் சார்பிலும் போட்டியிடுகின்றார். நீண்டகாலமாய் ஒன்ராறியோ மாகாணம் லிபரல் கட்சியாகவே இருந்துவந்திருக்கின்றது. பழமைவாதக்கட்சியினர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் ஒன்ராறியோவில் செல்வாக்குப் பெற்று வருகின்ற இக்காலத்திலும் இன்னமும் அவர்கள் ரொரண்டோ ந‌க‌ராட்சியை உள்ளடக்கிய தொகுதிகளில் லிபரலை அசைக்கவே முடியாதிருக்கின்றது. ரொரண்டோ ந‌க‌ரில் லிபரலைத் தவிர என்டிபியினர் இரு தொகுதிகளில் வென்றிருக்கின்றனர். அதில் ஒருவர் என்டிபியின் கட்சித்தலைவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆக, லிபரல் கட்சியினர் வெல்லும் சாத்தியம் அதிகமுள்ள தொகுதிகளில் போட்டியிடும் இரு தமிழ் வேட்பாளர்களின் வெற்றி வாய்ப்புக்களை கடந்த காலத்த்தேர்தலை முன்வைத்து ஆராய்வோம்.

ஸ்காபரோ Rouge Valleyல் தமிழரான ராதிகா சிற்சபேசன் புதிய ஜனநாயக் கட்சி (என்டிபி) சார்பாகப் போட்டியிடுகின்றார். இத்தொகுதியிலும் தமிழர்கள் உள்ளிட்ட ஆசியா இனத்தவர்களே நிறைய இருக்கின்றார்கள்.1988ம் ஆண்டிலிருந்து தொடர்ந்து லிபரல் கட்சி வேட்பாளர்களே வென்றுவருகின்றார்கள் என்பது கவனிக்கத்தக்கது. எனினும் இம்முறை நீண்டகாலமாக லிபரல் கட்சி சார்பில் வென்ற டெரிக் லீ என்பவர் போட்டியிடாததால் புதிய ஒரு வேட்பாளரை லிபரல் கட்சி நிறுத்தியிருக்கின்றது. அவரும் ஒரு ஆசியா இனத்தவரைச் சேர்ந்தவராக இருப்பதால் அவரே வெல்வதற்கான சந்தர்ப்பம் நிறைய உள்ளதாகத் தெரிகிறது.

ஆனால் ராதிகா சிற்சபேசன் பழமைவாதக் கட்சியைச் சேர்ந்தவரை விட அதிக வாக்குக்குப் பெற்று இரண்டாம் இடத்தை பெறக் கூடும். எனெனில் தமிழர்களும், தொடர்ச்சியாக என்டிபியினருக்கு வாக்களிப்பவர்களும் ராதிகாவிற்கு வாக்களிக்கும் சந்தர்ப்பம் நிறைய இருப்பதால் கணிசமான வாக்குகளை அவ‌ர் பெறலாம். அதே சமயம்,  இந்தியாப் பின்னணியில்  லிபரல் கட்சி வேட்பாளரும், பழமைவாதக் கட்சியைச் சேர்ந்த வேட்பாளரும் இருப்பதால் அவர்களின் வாக்குகள் இருகட்சிக்கும் பிரிந்து போனால், ராதிகா வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புக்களும் இருக்கின்றன. பழமைவாதக் கட்சியில் போட்டியிடும் மார்லின் ஒரு க‌வுன்சில‌ருக்கு உத‌வியாள‌ராக‌ இருப்பதால் அவருக்கும் கணிசமான வாக்குகள் விழக்கூடும் என்பதையும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது.

Scarborough - Rouge River
2008 Results
Party            Candidate               Votes               Vote Share (%)
LIB               Derek Lee               23,716            58.23
CON            Jerry Bance              9,160              22.49
NDP             Ryan Sloan              5,954              14.62
GRN            Attila Nagy              1,567               3.85
LTN            Alan Mercer             331                 0.81

2006 Results
Candidate             Party           Vote Count      Vote Share
Derek Lee             LIB              30285               65.62% 
Jerry Bance           CON            9432                 20.44%
Andrew Brett        NDP             4972                10.77%
Serge Abbat         GRN             754                   1.63%
Yaqoob Khan      IND               467                   1.01%
Alan Mercer         LTN              243                   0.53%

 3.
பழமைவாதக்கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடுகின்ற இராகவன் என்ற பெயரை அண்மையில் தேர்தலுக்காய் மாற்றிய கவன் பரஞ்சோதியின் தொகுதியான ஸ்காபரோ தென்மேற்குத் தொகுதியைப் பார்ப்போம். 2006ல் பழமைவாதக்கட்சி நீண்டகாலத்தின் பின் லிபரலைத் தோற்கடித்து பாராளுமன்றத்தில் ஆட்சியமைத்தபோது....ஸ்காபரோ தென்மேற்குத் தொகுதியில்...

2006 Results
DISTRICT: Scarborough Southwest

Candidate                     Party               Vote Count       Vote Share
Tom Wappel                 LIB                 19930              47.83%
Vincent Veera               CON               10017              24.04%
Dan Harris                    NDP                9626                23.1%
Valery Philip                 GRN                1827                4.38%
Trevor Sutton                IND                 147                  0.35%
Elizabeth Rowle            COM                120                  0.29%

2006ல் இத்தொகுதியில் வின்சன்ட் வீரசுந்தரம் என்ற தமிழரே பழமைவாதக் கட்சி சார்பில் பேட்டியிட்டிருந்தார் என்பது கவனிக்கத்தக்கது. இருந்தபோதும் இத்தொகுதியில் நீண்டகாலமாய் பாராளுமன்ற உறுப்பினராய் இருந்த ரொம் மீண்டுமொருமுறை எளிதாகத் தேர்த்தெடுக்கப்பட்டிருந்தார். ஆனால் அதேசமயம், என்டிபி கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட டானும் கணிசமான வாக்குகளைப் பெற்றிருந்தார் என்பதைக் கவனிக்கவேண்டும். அவருக்கும் வின்சனுக்கும் இடையிலான வாக்கு வித்தியாசம் 500 வாக்குகளே ஆகும். ஆகவே பழமைவாதக்கட்சியினரும் என்டிபியினரும் கிட்டத்தட்ட சமமான செல்வாக்கையே இத்தொகுதியில் பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்பதை அறியமுடியும். இத்தொகுதியில் பெரும்பான்மையாகத் தமிழர்களும், பிலிப்பைன்காரரர்களும் வாழ்கின்றார்கள் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

இனி 2008ல் நடந்த தேர்தலைப் பார்போம்:
Scarborough Southwest
Party       Candidate                      Votes               Vote Share (%) 
LIB          Michelle Simson             15,480             41.77
CON       Greg Crompton              10,900             29.41
NDP        Alamgir Hussain             7,024               18.95
GRN        Stefan Dixon                  3,507               9.46
IND         Fatique Kabir                 150                  0.40

                                           க‌ட‌ந்த‌ 2008 தேர்தலில் லிபரல் புதிய வேட்பாளரைக் களத்தில் இற‌க்கிய‌து. அதேபோன்றே பழமைவாதக்கட்சியினரும், என்டிபியினரும் புதிய வேட்பாளரையே தேர்தலில் நிறுத்திய‌து. இம்முறையும் லிபரல் கட்சி வேட்பாளரான மிசேலே வென்றாலும், என்டிபினருக்கு கிடைத்த வாக்குகள் வீதமும் லிபரல் கட்சியினரின் வாக்கு வீதமும் குறைந்திருப்பதைக் காணலாம். மேலும் பழமைவாதக்கட்சியைச் சேர்ந்த வேட்பாளர் ஒரு சிறுபான்மையினரைச் சேர்ந்தவரோ அல்ல என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.  இப்போது 2011ல் நடக்குந் தேர்தலில் லிபரல் கட்சி, சென்றமுறை வெற்றி பெற்ற மிஷைலையே களத்தில் இறக்குகின்றது. பழமைவாதக் கட்சி சார்பில் கவன் பரஞ்சோதி வாக்குக் கேட்கின்றார். இதைவிட சுவாரசியமான விடயமாக என்டிபி 2006 தேர்தலில் கணிசமான வாக்குகள் (9626) பெற்ற‌ டானையே இந்தத் தேர்தலில் மீண்டும் களமிறக்குகின்றது.

எனவே இத்தேர்தல் தொகுதி ஒரு மும்முனைப் போட்டியுள்ள தேர்தலாக மாறக்கூடிய சாத்தியங்களே அதிகமுள்ளது என நினைக்கின்றேன். இம்முறை பழமைவாதக்கட்சிக்கு தமிழர்கள் நிறையப்பேர்கள் வாக்களிக்கும் சாத்தியம் உண்டெனினும், பழமைவாதத்தை பேணும் வெள்ளையினத்தவர் ஒரு நிறமுள்ள (coloured person) முகத்திற்கு வாக்களிப்பார்களா என்ற சுவாரசியான கேள்வியும் இருக்கின்றது.

பழமைவாதக்கட்சியினருக்குத்தான் குழப்பமே தவிர, என்டிபியினருக்குக் குழப்பம் இருக்கப்போவதில்லை. எனெனில் என்டிபியினருக்கு வாக்களிக்கும் அநேகருக்கு அடுத்த தெரிவாக இருப்பது லிபரல் கட்சியோ கிறீன் கட்சியோ தவிர ஒருபோதும் பழமைவாதக் கட்சியாக இருக்கப்போவதில்லை. எனவே பழமைவாதக்கட்சியின் சார்பில் போட்டிடும் கவன் பரஞ்சோதி தொடர்ந்து பழமைவாதக்கட்சியினருக்கு வாக்களிப்பவரிடமும், தமிழர்களிடமுமே தனது வெற்றி வாய்ப்புக்காய்க் காத்திருக்கவேண்டியிருக்கிறது.

4.
தமிழர்கள் கனடிய அரசியல் களத்திற்கு இன்றைய காலங்களில் வருவது மிகவும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடியது. ஆனால் நாம் அவ்வாறு வாக்காளர்களாய் வரும் வேட்பாளர்கள் தமது கல்வி,செல்வாக்கு என்பவற்றால் தேர்தல் களத்திற்கு வருகின்றார்களா அல்லது உண்மையாகவே சமூகத்திற்கு ஏதாவது செய்யவேண்டும் என்பதற்காகவும், அரசியலில் ஆர்வம் இருப்பதாலும் வருகின்றார்களோ என்று கவனிக்கவேண்டும். நான் தனிப்பட்டவளவில் எதிர்காலத்தில் கனடா அரசியலில் செல்வாக்குச் செலுத்தப் போகின்றவர்களாய் யூவனிற்றா நாதன், நீதன் சண் மற்றும் ராதிகா சிற்சபேசன் போன்றவர்களைக் காண்கின்றேன். அவர்கள் பல்வேறு சமூகப்பணிகளில் ஈடுபடுபவர்களாகவும், இளையவர்களாகவும் இருப்பதால் அவர்களுக்கான வாய்ப்புக்கள் விரிந்தே கிடக்கின்றன என நினைக்கின்றேன். மேலும் தொடக்கத்தில் கிடைக்கும் தோல்விகளை எண்ணிச் சோர்வடையாது, தொடர்ந்து இவர்கள் ஆர்வத்துடன் அரசியலில் இருப்பார்களாயின்  கனேடிய அரசியல் ஒரு இடம் இவர்களுக்குக் கிடைக்கப்போவதை எவராலும் தடுக்க முடியாது.

இறுதியாக ஏப்ரல் 22 நடந்த தேர்தல் கணிப்பின்படி, பழமைவாதக் கட்சி - 37.8%, லிபரல் கட்சி - 26.1% என்டிபி - 23.7%, ப்ளொக் குயூபெக்குவா - 7.4% மற்றும் கிறீன் கட்சி - 3.5% வாக்குகளைப் பெறும் என தெரிவிக்கின்றன.

என்டிபியினரின் செல்வாக்கு அண்மைக்காலமாய் அதிகரித்தாலும், அது லிபரல் கட்சியினரும், ப்ளொக் குயூபெக்குவாவினதும் வாக்குகளைப் பிளவு செய்தே பெறுகின்றதாய் இருக்கின்றது. ஆனால் இன்னமும் பழமைவாதக்கட்சி வலுவான 10% ற்கு அதிகமான முன்னணியில் இருப்பதை கவனித்தாகவேண்டும். இந்த 10% இடைவெளி வலதுசாரிகளுக்கு ஒரு பெரும்பான்மை அரசை அமைக்க வழிகொடுக்குமா என்பதைக் கண்டறிய நாம் மே 02 வரை காத்திருக்கவேண்டியிருக்கிறது.

 ராதிகா சிற்சபேசனின் வேட்பாளர் அறிமுகம்:
(நன்றி: CBC.Ca -கருத்துக்கணிப்புக்களுக்கும், கடந்த தேர்தல் வாக்குகளின் தரவுகளுக்கும்...)

க‌ன‌டாத் தேர்த‌ல்- 2011

Tuesday, April 19, 2011

1.
கட‌ந்த‌ ஐந்தாண்டுக‌ளில் இர‌ண்டு தேர்த‌ல்க‌ளைக் க‌ன‌டா க‌ண்டிருக்கின்ற‌து. இவ்விர‌ண்டு தேர்த‌ல்க‌ளிலும் வ‌ல‌துசாரிக‌ள் ஆட்சிய‌மைத்தாலும் அவ‌ர்க‌ளால் ஒரு பெரும்பான்மை அர‌சை அமைக்க‌ முடியாத‌து அவ‌ர்க‌ளுக்கு அவ‌தியைக் கொடுத்திருக்கிற‌து. இன்ன‌மும் கைக‌ளுக்குள் எட்டாத‌ பெரும்பான்மை அர‌சை அமைக்கும் க‌ன‌விற்காய் இப்போது மே 02ல் இன்னொரு தேர்த‌லை வ‌ல‌துசாரிக‌ள் அறிவித்திருக்கின்றார்க‌ள். ஆக‌ 5 வ‌ருட‌த்திற்குள் மூன்றாவ‌து தேர்த‌லைச் ச‌ந்திக்கிற‌து க‌ன‌டா.

நம‌து மேன்மைத‌ங்கிய‌ பிர‌த‌ம‌ர் ஸ்டீப‌ன் ஹார்ப‌ர், இம்முறை பெரும்பான்மையைத் த‌ங்க‌ளுக்குத் த‌ர‌வேண்டுமென‌ ம‌க்க‌ளிட‌ம் ம‌ன்றாடிக்கொண்டிருக்கின்றார். உல‌கில் க‌வ‌னிக்க‌த்த‌க்க‌தொரு நாடாக‌ மிளிர்ந்த்கொண்டிருந்த‌ க‌ன‌டா இப்போது ப‌ல்வேறு விட‌ய‌ங்க‌ளில் கீழிற‌ங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற‌து என்று ப‌ட்டிய‌லிட்டுக் காட்டினாலும்,  'அதையெல்லாம் இப்போது ம‌ற‌ந்துவிடுங்க‌ள், க‌ன‌டாவின் ஏற்ற‌ம் பெற்றிருக்கும் பொருளாதார‌த்தைக் க‌வ‌னியுங்க‌ள்' என‌ ஒன்றை ம‌ட்டும் திரும்ப‌த் திரும்ப‌க் கிளிப்பிள்ளையாக‌  கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார். அண்மையில் ப‌ல்வேறு மேற்கு நாடுக‌ளின் பொருளாதார‌ நில‌வ‌ர‌ம் ச‌ரிந்துகொண்டிருக்க‌ க‌ன‌டா எல்லோரின் எதிர்ப்பார்ப்புக‌ளுக்கும் அப்பால் நிமிர்ந்து நிற்ப‌து உண்மைதான். அத‌னால் தான் க‌ன‌டா டொல‌ரின் பெறுமான‌ம் அமெரிக்க‌ டொல‌ரின் பெறும‌தியைத் தாண்டி நிற்கிற‌து. ஆனால் இந்த‌ டொல‌ரின் வ‌ள‌ர்ச்சி யாருக்கு ந‌ன்மை த‌ருமென்றால் க‌ன‌டாவின் ப‌ண‌த்தின் பெறும‌தியில் முத‌லீடு செய்ப‌வ‌ர்க‌ளுக்கே அன்றி, சாதார‌ண‌ உள்ளூர்க் க‌ன‌டிய‌ர்க‌ளுக்கு அல்ல‌ என்ப‌தை நாம் ம‌ற‌ந்துவிட‌க்கூடாது. க‌ன‌டாவின் டொல‌ர்ப் பெறும‌தி கூட‌வாக‌த்தான் இருக்கிற‌து, ஆனால் ம‌ச‌கு எண்ணெயின் விலையிலிருந்து சாதார‌ண பொருட்க‌ளின் விலைக‌ள் வ‌ரை எல்லாமே உய‌ர்ந்திருக்கின்றன. இப்ப‌டியே க‌னேடிய‌ டொல‌ரின் பெறும‌தி கூடிக்கொண்டு போனால் -மூல‌ப்பொருட்க‌ளின் செல‌வு அதிக‌ரிக்க‌- த‌ம‌து வ‌ர‌வு செல‌வில் துண்டுவிழுவ‌தைத் த‌டுக்க‌, பெரும் நிறுவ‌ன‌ங்க‌ள் முத‌லில் கையை வைக்க‌ப்போவ‌து அங்கே வேலை செய்யும் வேலையாட்க‌ளைக் குறைப்ப‌துதான். முத‌லீட்டிய‌ நாடுக‌ளின் நிறுவ‌ன‌ங்க‌ள் தாம் எதிர்வுகூறும் வ‌ர‌வு செல‌வுக்குள் வ‌ரும் இலாப‌த்தை எத‌ன் பொருட்டும் விட்டுக்கொடுக்க‌ ஒருபோதும் த‌யாராக‌ இருப்ப‌தில்லை. என‌வே க‌னேடிய‌ப் பொருளாதார‌ம் வ‌லுவாக‌ இருக்கிற‌து, க‌னேடிய‌ டொல‌ரின் பெறும‌தி அதிக‌ரிக்கின்ற‌து என்று எவ‌ரேனும் கூறினால் அத‌னால் எம‌க்கு என்ன‌ ந‌ன்மை இருக்கிற‌து என்று நாம் முத‌லில் கேட்க‌ வேண்டியிருக்கின்ற‌து. க‌ன‌டாவில் அதிக‌ள‌வு ம‌ச‌கு எண்ணெய் தோண்டியெடுக்க‌ப்ப‌ட்டாலும், ஏன் இப்ப‌டியான‌ அசுர‌வ‌ள‌ர்ச்சியில் எரிபொருள் விலை அதிக‌ரிக்கின்ற‌து என‌ எவ‌ரும் கேட்க‌ப்போவ‌தில்லை. சென்ற‌ வ‌ருட‌த்தை விட‌, இம்முறை கோடையில்  30% எரிபொருள் விலை உய‌ர்வு இருக‌க‌ப்போகின்ற‌தென‌ எதிர்வு கூறுகின்ற‌ன‌ர்.

2.
இதைத்தான் இன்னொருவித‌மாய் தீவிர‌ வ‌லதுசாரிக‌ட்சி சிறுபான்மை இன வேட்பாளர் போட்டியிடுவ‌த‌ற்கு வாய்ப்புக்கொடுத்தால் கூட‌, அவ‌ர் சிறுபான்மை இனத்தைச் சேர்ந்தவர் என்ப‌த‌ற்காய் நாம் வாக்க‌ளிக்க‌ வேண்டுமா அல்ல‌து அவ‌ர‌து க‌ட்சி எத்த‌கைய‌ விழுமிய‌ங்க‌ளுக்கு இட‌ங்கொடுக்கும் என்ப‌தைப் ப‌ற்றி யோசிக்க‌வேண்டுமா என‌ நாம் நினைத்துப் பார்க்க‌ வேண்டும். இம்முறைத் தேர்த‌லில் புதிய‌ குடியேற்ற‌வாசிக‌ளான‌ ந‌ம்மைப் போன்ற‌வ‌ர்க‌ளுக்கு யாரைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றோம் என்ப‌தைவிட‌ யாரைத் தேர்ந்தெடுக்க‌க் கூடாது என்ப‌தில் க‌வ‌ன‌மாக‌ இருக்க‌ வேண்டும். யாரைத் தேர்ந்தெடுத்தால் ந‌ம‌து இருப்பும், க‌லாசார‌மும் இறுக்க‌ப்ப‌டும் என்ப‌தை நுட்ப‌மாக‌ நோக்க‌வேண்டும். ஆனால் மக்க‌ளுக்கு விழிப்புண‌ர்வை ஏற்ப‌டுத்தவேண்டிய‌ இர‌வு ப‌க‌லென்று இடைவெளியில்லாது அல‌றும் வானொலி/தொலைக்காட்சிக‌ளும், 'எம் க‌ட‌ன் விள‌ம்ப‌ர‌ம் பிர‌சுரித்து வாழ்வ‌தே' என‌ இருக்கும் ப‌த்திரிகைக‌ளும் இந்த‌ விட‌ய‌ங்க‌ள் குறித்து அதிக‌ம் அக்க‌றை காட்டுவ‌தில்லை. மேலும் கீழைத்தேய‌ நாடுக‌ளில் ஒர‌ள‌வு அர‌சிய‌ல் விழிப்புண‌ர்வு பெற்று வ‌ரும் எங்க‌ளிட‌ம், இங்கும் இய‌ல்பாய் அர‌சிய‌ல் அறிவு இருக்கும் என‌ எதிர்ப்பார்ப்ப‌து கூட‌ ச‌ற்று அதிக‌ம் போல‌த்தான் தோன்றுகின்ற‌து. இல்லாவிட்டால் குடிவ‌ர‌வாள‌ர்க‌ளை வெறுக்கும் ஒரு மேய‌ரை, குடியேற்ற‌வாசிக‌ள் 50%ற்கு கிட்ட‌வாக‌ வாழும் ரொற‌ண்டோவில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்க‌ மாட்டார்க‌ள். ஒரு இட‌துசாரி சில‌வேளைக‌ளில் ம‌க்க‌ளுக்கு ந‌ல்ல‌து செய்யாம‌ல் இருக்க‌லாம். ஆனால் ஒரு வ‌ல‌துசாரி என்றுமே ஒடுக்க‌ப்ப‌ட்ட‌/விளிம்புநிலை ம‌க்க‌ளுக்கு ந‌ல்ல‌தே செய்வ‌தில்லை என அறியாம‌லா நாம் இருக்கின்றோம்? இப்போது மேய‌ர் ஒவ்வொரு விட‌ய‌மாய் த‌னியார்ம‌ய‌மாக்க‌லும், நிதிக்குறைப்பும் செய்யும்போது, 'அய்யோ இப்போது இவ‌ரின் சுய‌ரூப‌ம் விள‌ங்குகிற‌தே' என‌ த‌லையில் கைவைப்ப‌தில் எந்த‌ நியாய‌மும் இல்லை. ஆக‌ மே வ‌ரும் தேர்த‌லிலாவ‌து  யாரைத் தேர்ந்தெடுக்க‌க் கூடாது என்ப‌தில் நாம் க‌வ‌ன‌மாக‌ இருக்க‌வேண்டும்.

மேலும் இம்முறை வ‌ல‌துசாரிக‌ள் புதிய‌ முகமூடிக‌ளோடு வ‌ருகின்றார்க‌ள். பெரும்பான்மை ஆட்சியைப் பெறுவ‌தற்காய் தேர்த‌ல் கால‌ம்வ‌ரை (அவ‌ர்க‌ள் இதுவ‌ரை வெறுத்தொதுக்கிய‌ எந்த‌ப் 'பேயோடும்') ச‌ம‌ர‌ச‌ம் செய்ய‌ இருக்கின்றார்க‌ள். ப‌ல‌ ஆண்டுக‌ளாய் விளிம்புநிலை/ சிறுபான்மை இன‌த்த‌வ‌ர் மீது காழ்ப்பை உமிழ்ந்து கொண்டிருந்த‌வ‌ர்க‌ள் தேர்த‌ல் திக‌தி அறிவித்த‌வுட‌ன் நேச‌மாய் ப‌ழ‌க வ‌ருகின்ற‌ போதாவ‌து நாம் யோசிக்க‌வேண்டாமா? இதுவ‌ரை நீங்க‌ள் எங்க‌ளுக்கு என்ன‌ செய்துகொண்டிருந்தீர்க‌ள் எனத்‌ திருப்பிக் கேட்க‌வேண்டாமா? ஆனால் ந‌ம‌க்குத்தான் தொலைதூர‌ப் பார்வை என்ப‌து எப்போதுமே இருந்த‌தில்லை. ஒரு பாராளும‌ன்ற‌ உறுப்பின‌ர் கூட்ட‌த்தில் 'வ‌ண‌க்க‌ம்' என்று த‌மிழில் கூறினாலே ஏதோ அவ‌ர் பாராளும‌ன்ற‌த்திற்குள் எங்க‌ளுக்காய் குர‌ல் கொடுக்கின்றார் என்று நினைத்துப் புள‌ங்காகித‌ப்ப‌டுப‌வ‌ர்கள் அல்ல‌வா நாம்?

கடந்த ஐந்து வருடங்களாக கனடாவில் ஆட்சி செய்யும் வலதுசாரிகள் இதுவரை பொருளாதாரத்தைத் த‌விர‌ வேறு எதிலாவது சாதித்திருக்கின்றார்களா என்பதை யோசிக்கவேண்டும். ஏன் பொருளாதாரத்தில் கூட, கடந்தகால லிபரல் கட்சியினர் வரவு செலவுத்திட்டத்தில் துண்டு விழாது சமர்ப்பித்ததைப் போல வலதுசாரிகளால்  செய்யமுடியவில்லை என்பதும் குறித்தும் யோசிக்கவேண்டும். துண்டு விழாத வரவு செலவுத்திட்டத்திற்காய் இனி கனடா 2015 வரை வ‌ழிமேல் விழிவைத்து காத்திருக்கத்தான் வேண்டும்.

வலதுசாரி அரசு செய்த சில 'சிறப்பான' விடயங்களை இனிப் பார்ப்போம்.

3.
எப்போதோ ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து வெளியேறியிருக்கவேண்டிய கனேடியப் படைகள் இன்னும் முழுமையாக வெளியேறச் செய்யாது, வலதுசாரிகள் தொட‌ர்ந்து தடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆப்கானிஸ்தான் போருக்காய் மில்லியன்கணக்கில் பணம் செலவு செய்யப்படுகின்றது என்பது ஒருபுறமிருக்க, வாரமொருமுறை ஒரு கனேடியப் படையினராவது கொல்லப்பட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதைக் கவனிக்கவேண்டும். அதை விட மிக முக்கியமானது கனேடியப் படைகள் ஆப்கானிஸ்தானில் செய்யும் அட்டூழியங்கள். இந்த அட்டூழியங்கள் ஆவணப்படுத்தப்பட்டு பொதுவெளிக்கு காட்சிப்படுத்த வேண்டிய காலத்தில் ஹார்பரின் அரசு இதை கவனமாகச் சென்ற வருடம் மறைத்ததை நாம் ம‌ற‌ந்துவிட‌க்கூடாது. இதன் நீட்சியில் வலதுசாரிகளின் ஆட்சி கவிழும் நிலை வ‌ந்த‌போது, பாராளுமன்றத்தை ஹார்ப்பர் பலமாதங்களுக்கு ஒத்திவைத்து விடயத்தை ஆறப்போட்டதை நாம் கவனிக்கவேண்டும். இன்னும் கூட அந்த ஆவணங்கள் முழுமையாக வெளியிடப்படாததை இம்முறை வாக்களிக்கப் போகும் ஒவ்வொருவரும் நினைவிலிருத்தி வைக்கவேண்டும்.

இந்த வலதுசாரி அரசானது இஸ்ரேலியர்களுக்கு மிகத் தீவிரமான ஆதரவு நிலையைக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்க‌ள். அநேக கனேடிய அரசுகள் இஸ்ரேலின் மீது மென்போக்கைக் கொண்டிருந்தாலும்,  ஹார்ப்பரின் அரசு மிகவெளிப்படையாக எவ்வித விமர்சனங்களுமற்று எல்லாவிடயங்களுக்கும் ஆத‌ர‌வு கொடுத்துக்கொண்டிருப்பதை நாம் அறிந்ததே. இதற்காய் எத்தனையோ விடயங்களை நாம் பட்டியலிடலாம்... லெபனான் மீது இஸ்ரேல் சிலவருடங்களுக்கு முன் விமானத்தாக்குதல் செய்தபோது பத்துக்கு மேற்பட்ட கனேடியர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள். தன் நாட்டு மக்கள் கொல்லப்பட்டபோதும் அது குறித்து எவ்வித மனக்கிலேசமும் இல்லாது நமது மேன்மைக்குரிய பிரதமர் இஸ்ரேலின் தாக்குதலை நியாயப்படுத்திக்கொண்டிருந்தவர். ஏன் அண்மையில் பாலஸ்தீன அகதிகளுக்காய் நிவாரணப்பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்பட்ட கப்பல் மிலேச்சனத்தனமாய் இஸ்ரேலியப்படைகளால் தாக்கப்பட்டபோதும் நமது வலதுசாரிகள் மெளனமாகவும், பின்னர் இஸ்ரேலுக்கான ஆதரவு நிலைப்பாட்டையும் எடுத்தவர்கள். இவ்வாறான பல காரணங்களால்தான் சில மாதங்களுக்கு முன் சர்வதேச மன்னிப்புச்சபை -எந்த அரசு என்று குறிப்பிடாது - இதுவரை காலமும் (உலகப்) பிரச்சினைகளுக்கு ஒரு தீர்வை முன்வைக்கும் நாடாக இருந்த கனடா, இன்று பிரச்சனைகளின் ஒருபகுதியாக மாறி தன் விழுமியங்களை இழந்துகொண்டிருக்கின்றது' என அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தது.

இந்த வலதுசாரி அரசு எவ்வாறு மில்லியன்கணக்கான ம‌க்க‌ளின் வ‌ரிப்ப‌ண‌த்தை வீணே செலவழிக்கிறது என்பதற்கு நாம் பட்டியலா இடவேண்டும்.  ஜீ8/ஜீ20 மாநாடுக‌ளில் எவ்வளவு மில்லியன்கணக்கான பணம் ஊதாரித்தனமாகச் செலவிடப்பட்டது என்பதை அனைவ‌ரும‌றிவோம். பாதுகாப்பிற்காக எவ்வளவு பணம் செலவு செய்யப்பட்டும் அரசவிழ்ப்பாளர்களின் மிகத்தீவிரமான எதிர்ப்பால் தன் மானம் இழந்து க‌ன‌டா உலகின் முன் அவமானப்பட்டத்தை நாமறிவோம். மேலும் ஜீ/20 மாநாடு நடந்த அரங்கிற்கு பத்து நிமிடத் தொலைவில் மிகப்பெரும் ஒன்ராறியோ வாவி இருந்தும், ஒரு செயற்கையான வாவியை அரங்கிற்குள் அமைத்து மில்லியன் கணக்கில் முட்டாள்தனமாய்ப் பணத்தைச் செலவிட்டதை நாம் அவ்வளவு இலகுவில் மறந்துவிடமுடியுமா என்ன?

4.
கனடாவின் மருத்துவத் திட்டம் உலகிற்கு ஒரு முன்னோடியாக இருந்து வருகின்றது. எல்லோரும் அடிப்படை மருத்துவ வசதிகளை இலவசமாகப் பெறலாம் என்பது அதன் முக்கிய அம்சம். இப்போது அதையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தனியார்மயப்படுத்துவதை இவ்வரசு செய்துவருகின்றது. மற்றக் கட்சிகள் இவ்வாறு செய்வதைக் குற்றஞ்சாட்டும்போது ஹார்ப்பர் அது ஒரு மாற்றீட்டுத்திட்டம் (Alternative Plan) என மூடிம‌றைப்ப‌தை நாம் அறியாதவர்களும் அல்ல. தான் அர‌சு அமைத்தால், ம‌ருத்துவ‌னையில் அவ‌ச‌ர‌ச் சிகிச்சைக‌ளுக்காய் நீண்ட‌நேர‌ம் காத்திருக்க‌த் தேவையில்லை என‌ வாக்குறுதிய‌ளித்த‌ ஹார்ப்ப‌ர் அத்திட்ட‌த்தை ந‌டைமுறைப்ப‌டுத்த‌ அவ்வ‌ள‌வு அக்க‌றை காட்டாத‌தையும் நாம் நினைவிலிறுத்திக் கொள்ள‌வேண்டும்.

அண்மையில் போர்க்க‌ள‌த்தில் பாவிக்க‌ப்ப‌டும் விமான‌ங்க‌ளுக்காய் (Stealth Jets) 150 மில்லிய‌ன்க‌ள் செல‌வ‌ழிக்க‌ப்ப‌ட்டிருக்கின்ற‌து. இவ்விமான‌ங்க‌ளை மேலும் ப‌த்திருப‌து வ‌ருட‌ங்க‌ளுக்கு ப‌ராம‌ரிப்ப‌த‌ற்கான‌ செல‌வும் மில்லிய‌ன்க‌ளைத் தாண்டுகின்ற‌து. ஆனால் இதையெல்லாவ‌ற்றையும் விட‌ ஹார்ப‌ரின் அர‌சு குறிப்பிட்ட‌ செல‌வை விட‌ இர‌ண்டு ம‌ட‌ங்கு இவ்விமான‌ங்க‌ளுக்காய்ச் செல‌வ‌ழித்த‌தாய் த‌க‌வ‌ல் க‌சிந்திருக்கின்ற‌து. என‌வே அர‌சு செல‌விட்ட‌தை பொதுவில் வைக்க‌வேண்டும் என‌ எதிர்க்க‌ட்சிக‌ள் வினாவிய‌போது, எல்லாச் செல‌வையும் பொதுவில் வைக்க‌வேண்டிய‌தில்லையென‌ ஹ‌ர்ப்ப‌ர் கூறி உண்மையான‌ செல‌வை ம‌றைத்திருக்கின்றார். க‌ன‌டாவின் ச‌ரித்திர‌த்திலேயே ஹ‌ர்ப‌ரின் அர‌சு ம‌ட்டுமே ம‌க்க‌ளின் முன்வைக்க‌வேண்டிய‌ பொது ஆவ‌ண‌ங்களை எல்லாம் -ஒரு அர‌சு விரும்பினால் ம‌ட்டுமே வைக்க‌லாம்- என்று கூறியிருக்கின்ற‌து. ஆக‌ ம‌க்க‌ளால் தேர்ந்தெடுக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ ஒரு அர‌சு ம‌க்க‌ளின் முன் வைக்க‌ வேண்டிய‌தையே த‌ய‌ங்காம‌ல் ம‌றைக்கிற‌து என்றால் (ஆப்கானிஸ்தானில் க‌னேடிய‌ இராணுவ‌ம் செய்த‌ குற்ற‌ங்களின் ஆவ‌ண‌ம் உட்ப‌ட‌) இவ‌ர்க‌ள் யாருக்கான‌ அர‌சு என‌ வினாவ‌ வேண்டியிருக்கிற‌து.. அதுவும், ஒரு பாராளும‌ன்ற‌த்தில் பெரும்பான்மை இருக்கைக‌ள் கிடைக்காம‌லே இப்ப‌டி 'ச‌ர்வாதிக‌ளுக்குரிய‌' விட‌ய‌ங்க‌ளைச் செய்துகொண்டிருப்ப‌வ‌ர்க‌ள் பெரும்பான்மை அர‌சு அமைத்தால் என்ன‌வெல்லாம் செய்வார்க‌ள் என‌ யோசித்துப் பார்க்க‌வே அச்ச‌மாயிருக்கிற‌து.

இந்த‌ வ‌ல‌துசாரி அர‌சான‌து, ப‌ல‌ அத்தியாவ‌சிய‌ விட‌ய‌ங்க‌ளில் நிதிக்குறைப்புச் செய்திருக்கின்ற‌து என்ப‌தையும், பெருநிறுவ‌ன‌ங்க‌ளுக்கு ம‌ட்டும் தாராள‌மாய் வ‌ரிச்ச‌லுகை கொடுத்திருப்ப‌தையும் நாம் ம‌ற‌ந்துவிட‌க்கூடாது. முக்கிய‌மாய் க‌ன‌டாவிற்கு வ‌ரும் புதிய‌ குடிவர‌வாள‌ர்க‌ளுக்கான‌ சேவைக‌ள் ப‌ல‌வ‌ற்றை ஹ‌ர்ப்ப‌ரின் அர‌சு நிறுத்தியிருக்கின்ற‌து. புதிதாய் இந்நாட்டிற்கு வ‌ரும் ஒருவ‌ர் த‌ன்னை ஒரு அந்நிய‌ராக‌ உண‌ராது, இங்குள்ள‌ வாய்ப்புக்க‌ளையும் வ‌ச‌திக‌ளையும் ப‌ய‌ன்ப‌டுத்துவ‌த‌ற்கான‌ சேவைக‌ள் ப‌ல‌ க‌ன‌டாவில் தொட‌ர்ந்து வ‌ழ‌ங்க‌ப்ப‌ட்டு வ‌ந்திருக்கின்ற‌து. இச்சேவைகளில் ப‌ல‌தை நிறுத்திய‌து ம‌ட்டுமின்றி, பெண்க‌ளுக்கான‌ ப‌ல‌ சேவைக‌ளையும் ஹ‌ர்ப்ப‌ரின் அர‌சு நிறுத்தியிருக்கின்ற‌து. அண்மையில் ஐ.நாடுக‌ள் ச‌பையில் வெளியிட்ட‌ அறிக்கையில் பெண்க‌ள் சார்பான‌ விட‌ய‌ங்க‌ளில் உல‌கில் க‌ன‌டா 19வ‌து இட‌த்தில் இருக்கிற‌து. இல‌ங்கை க‌ன‌டாவிற்கு முன்பான‌ ப‌ட்டிய‌லில் இருப்ப‌தும் க‌வ‌னிக்க‌த்த‌க்க‌து. வ‌ல‌துசாரிக‌ள் பெரும்பான்மை அர‌சு அமைத்தால் க‌ருச்சிதைவு செய்வ‌தை ஒரு குற்ற‌மாக‌ ஆக்குவார்க‌ள் என்ப‌தும், கனடாவில் சட்டப்படி ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஓரினப்பாலினரின் திருமணத்தை இரத்துச் செய்வார்கள் என்பதும் சொல்லித்தெரிய‌வேண்டிய‌தில்லை. எனெனில் அதற்கான‌ எல்லா முஸ்தீபுக‌ளையும் ஹார்ப்ப‌ரின் அர‌சு செய‌லிலும் சொல்லிலும் நிக‌ழ்த்திக்கொண்டிருக்கின்றார்க‌ள்.

இவை எல்லாவ‌ற்றையும் விட‌ ஹார்ப்ப‌ரின் அர‌சு முன்வைக்கும் ஆப‌த்தான‌ விட‌ய‌ம் 'தேசிய‌ம்' ச‌ம்ப‌ந்த‌ப்ப‌ட்ட‌து. லிப‌ர‌ல் க‌ட்சியின் த‌லைவ‌ர்
இக்னாடிஃவ் அமெரிக்காவில் இருந்த‌போது க‌ன‌டா குறித்து விம‌ர்சித்த‌தை எல்லாம் விள‌ம்ப‌ர‌ப்ப‌டுத்தி, 'இப்ப‌டி க‌ன‌டாவை வெறுப்ப‌வ‌ரையா நீங்க‌ள் பிர‌த‌ம‌ர் ஆக்க‌ப்போகின்றீர்க‌ள்?' என‌ வ‌ல‌துசாரிக‌ள் கேட்கின்றார்க‌ள். ஆனால் என்ன‌ முர‌ண்ந‌கை என்றால், ஹ‌ர்ப்ப‌ரே வ‌ல‌துசாரி புஷ்சின் ஆட்சிமுறைக‌ளை அப்ப‌டியே பின்ப‌ற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார். புஷ்சைப் போல‌ ம‌ற்ற‌ நாடுக‌ளை ஆக்கிர‌மிக்கும் போர் ந‌ட‌வ‌டிக்கைக‌ளுக்கு ஆத‌ர‌வு கொடுப்ப‌து, அமெரிக்காவில் இருக்கும் பெரும் சிறைச்சாலைக‌ளைப் போல‌ இங்கும் பிர‌மாண்ட‌மான‌ சிறைச்சாலைக‌ளைக் க‌ட்டுவ‌து, இதுவ‌ரை ந‌டைமுறையில் இல்லாத‌, தாங்க‌ள் வைத்திருக்கும் துப்பாக்கிக‌ளுக்கு உரிமை எடுக்க்க‌த் தேவையில்லை என‌ ச‌ட்ட‌த்தைக் கொண்டுவ‌ர‌ முய‌ல்வ‌து உட்ப‌ட‌ ப‌ல‌ விட‌ய‌ங்க‌ள் அப்ப‌டியே அமெரிக்கா வ‌ல‌துசாரிக‌ளின் ஆட்சிமுறையையே ஒத்திருக்கின்ற‌து. அதைவிட‌ ந‌கைச்சுவை என்ன‌வென்றால், க‌ன‌டாவில் இதுவ‌ரையில்லாத‌ ந‌டைமுறையாக‌ த‌ன‌து அர‌சை 'க‌னேடிய‌ அர‌சு' என்று அழைக்காது 'ஹார்ப்ப‌ரின் அர‌சு' என‌ அழைக்க‌வேண்டுமென‌ அர‌சாங்க‌ம‌ட்ட‌த்தில் ஹ‌ர்ப்ப‌ர் உத்த‌ர‌விட்டிருப்ப‌து.

5.
இதைவிட‌ த‌மிழ‌ர்க‌ள் அண்மைக்கால‌த்தில் இர‌ண்டு க‌ப்ப‌ல்க‌ளில் வ‌ந்த‌போது வ‌ல‌துசாரிக‌ள் எவ்வாறு ந‌ட‌ந்துகொண்டிருந்தார்க‌ள் என்ப‌தை நாம் ம‌ற‌ந்துவிட‌க்கூடாது. நேற்றுக் கூட‌ வ‌ன்கூவ‌ரில் பேசிய‌ ஹார்ப்ப‌ர் இவ்வாறு வ‌ந்த‌வ‌ர்க‌ளை வ‌ழிநட‌த்திய‌வ‌ர்க‌ளை 'பாம்புத்த‌லைய‌ர்க‌ள்' (snakeheads) என‌ க‌டுமையான‌ திட்டித் தீர்த்திருக்கின்றார். க‌ன‌டாவில் இர‌ண்டாவ‌து க‌ப்ப‌ல் வ‌ந்த‌போது, அவ‌ச‌ர‌ம் அவ‌ச‌ர‌மாக‌ இப்ப‌டிக் க‌ப்ப‌லில் வ‌ருப‌வ‌ர்க‌ள் மீது க‌டும் த‌ண்ட‌னை வ‌ழ‌ங்க‌ப்ப‌ட‌வேண்டும் என்ப‌து உட்ப‌ட‌ ப‌ல‌ ச‌ட்ட‌ மாற்ற‌ங்க‌ளை ஹார்ப‌ரின் அரசு பாராளும‌ன்ற‌த்தில் முன்வைத்த‌து. எனினும் லிப‌ரலின‌தும், என்டிபியின‌தும் முய‌ற்சியினால‌ அச்சீர்திருத்த‌ங்க‌ள் தோற்க‌டிக்க‌ப்ப‌ட்டு ச‌ட்ட‌மாக்க‌ப்ப‌டுவ‌து த‌டுக்க‌ப்ப‌ட்டிருக்கின்ற‌து. த‌ங்க‌ள் நாட்டில் உயிர்வாழ‌முடியாது என்ப‌தால் ப‌ல‌ அபாய‌ங்க‌ளைக் க‌ட‌ல்க‌ளில் ச‌ந்தித்தும், நிறைய‌க் க‌ட‌ன் பெற்றும் வ‌ரும் ம‌க்க‌ளை கொஞ்ச‌மேனும் ம‌னிதாபிமான‌த்தோடு புரிந்துகொள்ளாத‌ அர‌சை நாம் எப்ப‌டித் தேர்ந்தெடுக்க‌முடியும்? இவ‌ர்க‌ளின் (வெள்ளைய‌ரின்) மூத்தோர்க‌ள் நாடு நாடாக‌ ஆக்கிர‌மித்து அங்கிருந்த‌ வ‌ள‌ங்க‌ளையும், ம‌க்க‌ளையும் சூறையாடிய‌து போல‌வ‌ன்றி, இன்று மூன்றாம் உல‌க‌ நாடுக‌ளிலிருந்து இங்கே வ‌ருப‌வ‌ர்க‌ள் தாம் வ‌ள‌மாய் வாழ‌ சிறு இட‌ம் கேட்கின்றார்க‌ளே த‌விர‌ இங்குள்ள‌வ‌ர்க‌ளை ஆக்கிர‌மித்து வாழ‌ அல்ல‌ என்ப‌தை நாம் உறைக்கும்ப‌டி இவ‌ர்க‌ளுக்குச் சொன்னால் கூட‌ இவ‌ர்க‌ள் கேட்பார்க‌ளா என்ன‌? க‌ன‌டா போன்ற‌ மேற்கு நாடுக‌ள் ஏதோ பெரிய‌ம‌னிதாபிமான‌த்தால் ம‌ட்டும் புதிய‌ குடிவ‌ர‌வாள‌ர்க‌ளை உள்ளெடுக்கிற‌து என்று நாம் நினைத்தால் இவ‌ர்க‌ளின் அர‌சிய‌ல் அறியாச் சிறுபிள்ளைக‌ள் ஆகிவிடுவோம் நாம். இவ‌ர்க‌ளின் ச‌ன‌த்தொகை மிக‌ ம‌ந்த‌மாக‌வே வ‌ள‌ர்ச்சியுறுவ‌தால் பொருளாதார‌ வ‌ள‌ர்ச்சிக்கு நிறைந்த‌ ம‌னித‌வ‌லுத் தேவைப்ப‌டுகின்ற‌து. ஆக‌வே நிறைய‌ ம‌னித‌ர்க‌ளை உள்வாங்க‌வேண்டிய‌ நிர்ப்ப‌ந்த‌ம் இந்நாடுக‌ளுக்கு ஏற்ப‌டுகின்ற‌து.   இதுவே மிக‌ முக்கிய‌ கார‌ண‌மாகும். இல்லாவிட்டால் இன்று பொருளாதார‌ம் ம‌ந்த‌ம‌டையும்போது புதிய‌ குடிவ‌ர‌வாள‌ர்க‌ளை உள்ளெடுப்ப‌தை ஏன் மிக‌வும் க‌ட்டுப்ப‌டுத்துகின்றார்க‌ள் என்ப‌தை இந்த‌ அமெரிக்க‌/ஜ‌ரோப்பியா நாடுக‌ளை முன்வைத்து நாம் யோசிக்க‌வேண்டும்.

வ‌ல‌துசாரிக‌ளின் முன்வைத்து எழுதுவ‌தால் ஏதோ ம‌ற்ற‌க்க‌ட்சிக‌ள் எல்லாம் சிற‌ப்பான‌ க‌ட்சிக‌ள் என்ப‌தில்லை. வ‌லதுசாரிக‌ள் ஆட்சியில் இருப்ப‌தால் அவ‌ர்ளைப் ப‌ற்றியே நிறைய‌ப் பேச‌வேண்டியிருக்கிற‌து என்ப‌தோடு யாரைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றோம் என்ப‌தை அல்ல‌, யாரைத் தேர்ந்தெடுக்க‌க் கூடாது என்ப‌திலேயே நாம் இந்நேர‌த்தில் அவ‌தான‌மாக‌ இருக்க‌வேண்டும் என்ப‌தை இங்கே கவ‌ன‌ப்ப‌டுத்தியிருக்கின்றேன். வ‌ல‌துசாரிக‌ளே வெல்வ‌த‌ற்கான‌ ச‌ந்த‌ர்ப்ப‌ம் இருப்ப‌தாய் க‌ருத்துக்க‌ணிப்புக்க‌ள் கூறுகின்ற‌ன‌. க‌ன‌டாவில் க‌ருத்துக்க‌ணிப்புக்க‌ளும், தேர்த‌ல் முடிவுக‌ளும் அவ்வ‌ளவு வித்தியாச‌ப்ப‌டுவ‌தில்லையென‌பதை நாம‌றிவோம். ஆக‌வே அவ்வாறு வ‌ல‌துசாரிக‌ள் தேர்ந்தெடுக்க‌ப்ப‌ட்டாலும், ந‌ம‌க்கு இர‌ண்டாவ‌து தெரிவு இருக்கிற‌தென்ப‌தையும் நாம் ம‌ற‌ந்துவிட‌க்கூடாது. அதாவ‌து வ‌ல‌துசாரிக‌ளை  ஒரு பெரும்பான்மை அர‌சை அமைக்க‌விடாது த‌டுக்க‌வாவ‌து நாம் முய‌ற்சிக்க‌வேண்டும்.